Bending Creep Behavior of Hornbeam Wood

Valiullah Moosavi, Habibollah Khademi Eslam, Behzad Bazyar, Abdollah Najafi, Mohammad Talaeepoor
2017 Drvna industrija  
This study examined the effect of altitude on bending creep behavior of hornbeam lumber (Carpinus betuluse). For this purpose, 9 hornbeam trees from three different altitudes (400, 800 and 1100 m) in the northern forests of Iran were selected. Clear samples were cut from mature wood in diameter at breast height (DBH). 108 prepared samples (dimensions: 2.5 × 2.5 × 41 cm) were conditioned at room temperature of 20 ºC and two relative humidities (RH) of 65 % and 95 %. First, the maximum bending
more » ... d was determined by three-point static bending tests in acclimatized room and then fl exural creep parameters, such as relative creep, creep modulus and creep factor, at 20 % of the maximum bending load, were calculated. Results indicated that at 65 % RH, the effect of altitude on creep parameters was signifi cant. The maximum values of relative creep and creep factor were observed at the altitude of 800 m, and the minimum values at the altitude of 400 m. The maximum values of creep modulus were observed at the altitude of 400 m and the minimum values at the altitude of 800 m. Also, at 95 % RH, the effect of altitude on creep modulus was signifi cant but it was not signifi cant on relative creep and creep factor. The maximum creep modulus was observed at the altitude of 400 and the minimum at the altitude of 800 m. SAŽETAK • U radu su prikazani rezultati istraživanja utjecaja nadmorske visine staništa stabala na puzanje drva graba (Carpinus betuluse) pri savijanju. Za istraživanje je odabrano devet stabala graba iz šuma na sjeveru Irana, i to na tri različite lokacije -nanadmorskoj visini 400, 800 i 1100 m. Uzeti su čisti uzorci zrelog drva na visini prsnog promjera (DBH). Ukupno 108 pripremljenih uzoraka (dimenzija 2,5 × 2,5 × 41 cm) kondicionirano je pri sobnoj temperaturi od 20 °C i uz dvije relativne vlažnosti zraka (RH), 65 i 95 %. Najprije je napravljen statički test savijanja u tri točke te određeno maksimalno opterećenje (čvrstoća na savijanje) u aklimatiziranoj prostoriji. Potom su izračunani parametri puzanja pri savijanju kao što su relativno puzanje, modul puzanja i faktor puzanja u području 20 % maksimalnog opterećenja savijanja. Rezultati istraživanja na uzorcima kondicioniranim pri 65 % relativne vlažnosti zraka pokazali su da je utjecaj nadmorske visine na parametre puzanja bio značajan. Maksimalne vrijednosti relativnog puzanja i faktora puzanja zabilježene su za uzorke s nadmorske visine 800 m, a minimalne vrijednosti za uzorke s nadmorske visine 400 m. Maksimalne vrijednosti modula puzanja zabilježene su za uzorske drva s nadmorske visine 400 m, a minimalne za one s nadmorske visine 800 m. Također, na uzorcima kondicioniranim pri 95 % relativne vlažnosti zraka utjecaj nadmorske visine na modul puzanja bio je značajan, ali se taj utjecaj nije pokazao značajnim za parametre relativnog puzanja i faktora puzanja. Najveći modul puzanja zabilježen je na uzorcima s nadmorske visine 400 m, a najmanji na uzorcima s nadmorske visine 800 m. Ključne riječi: nadmorska visina, Carpinus betuluse, faktor puzanja, modul puzanja, relativno puzanje, relativna vlažnost zraka
doi:10.5552/drind.2016.1609 fatcat:jagobin3drcqjm3bog5royobha