Atrioventricular reciprocating tachycardia complicated by heart failure in pregnant women with alcohol and nicotine dependence in the 28th week of pregnancy

Анна Стохмаль, Томаш Мілєвіч, Томаш Банась, Пауліна Капера, Анджей Феніковскі, Злата Чайківська, Юзеф Кшисєк
2013 Reproduktivnaâ Èndokrinologiâ  
№3 (11) / июль 2013 101 клинический случай Описання випадку Пацієнтка М., 31 рік, вагітність друга, 29 тиж нів, пологи другі, госпіталізована до Клініки аку шерства та перинатології Ягеллонського універ ситету (м. Краків, Польща). Переведена з відділення кардіології Спеціалізо ваної воєводської лікарні ім. Л. Ридигера в Кракові. Під час одноденного перебування в цій лікарні діаг ностовано тахікардію з вузькими комплексами QRS. З анамнезу відомо, що у пацієнт ки упродовж двох тижнів мають місце
more » ... ідчуття прискореного серцебиття, кашель і утруднене дихання. Під час госпіталізації -тахікардія 196 уд/хв, проведено лікування верапамілом внутрішньовенно. Отри мано зниження ЧСС до 110 уд/хв, під час блювання ЧСС становила 60 уд/хв при одночасному роз витку гіпотонії (артеріальний тиск знизився до 75 мм рт. ст.). За даними ехокардіографії фракція викиду лі вого шлуночка становила 60%, спостерігалося збільшення обох передсердь і недостатність литеРатуРа/REFERENCES РеципРокная атРиовентРикуляРная тахикаРдия, осложненная недостатоЧностью кРовообРаЩения у беРеМенноЙ с алкогольноЙ и никотиновоЙ зависиМостью на 28-Й неделе беРеМенности анна стохмаль, Клиника кардиологии и артериальной гипертензии, Ягеллонский университет, Краков томаш Милевич, Клиника гинекологической эндокринологии, Ягеллонский университет, Краков томаш банас, Клиника гинекологии и онкологии, Ягеллонский университет, Краков паулина капера, кафедра анестезиологии, Ягеллонский университет, Краков анджей Фениковски, кафедра анестезиологии, Ягеллонский университет, Краков злата Чайковски, Клиника гинекологической эндокринологии, Ягеллонский университет, Краков юзеф кшисек, Клиника гинекологической эндокринологии, Ягеллонский университет, Краков В статье описан клинический случай реципрокной атриовентрикулярной тахикардии (AVRT), осложненной недостаточностью кровообращения у беременной с алкогольной и никотиновой зависимостью на 28-й неделе гестации. Реципрокная атриовентрикулярная тахикардия была успешно купирована, а беременная родоразрешена путем кесарева сечения. Ключевые слова: клинический случай, беременность, реципрокная атриовентрикулярная тахикардия. This article describes a clinical case of atrioventricular reciprocating tachycardia (AVRT) complicated by heart failure in pregnant women with alcohol and nicotine dependence in the 28th week of gestation. Atrioventricular reciprocating tachycardia was successfully cupped and pregnant performed a Caesarean section.
doi:10.18370/2309-4117.2013.11.101-104 fatcat:po63sxwfircrzp2co4s3xbmqem