The effect of atopy on asthma severity and asthma control in children with asthma
Astım tanısı ile izlenen çocuklarda atopinin astım şiddeti ve kontrolü üzerine etkisi

Fatma Yavuzyılmaz, Şebnem Özdoğan, Ayşenur Kaya, Pınar Karadeniz, Meltem Gümüşay Topkara
2017 SiSli Etfal Hastanesi Tip Bulteni / The Medical Bulletin of Sisli Hospital  
ÖZET: Astım tanısı ile izlenen çocuklarda atopinin astım şiddeti ve kontrolü üzerine etkisi Amaç: Astım çocukluk çağında dünyada en sık görülen kronik havayolu inflamatuvar hastalıklarından biridir. Atopi varlığında astım şiddeti ve kontrolünün değişiklikler gösterdiği ileri sürülmektedir. Biz bu çalışmada astım tanısı ile izlenen çocuklarda atopinin astım şiddeti ve kontrolü üzerine etkisini inceledik. Gereç ve Yöntem: Kasım 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında alerji ve çocuk göğüs hastalıkları
more » ... liniğinde astım tanısı ile izlenen yaşları 6-17 yıl arasında olan olgular alındı. Tüm olguların demografik ve klinik özellikleri kayıt altına alındıktan sonra astım şiddeti belirlendi ve astım kontrol testi (AKT) uygulandı. Atopi varlığını belirlemek üzere IgE düzeyleri, deri prik testi ve inhalan panel testi sonuçları kayıt altına alındı. Olguların deri prik testi, IgE yüksekliği ve inhalan panel pozitifliği ile astım kontrol düzeyi ve astım şiddeti kıyaslandı. Bulgular: Çalışma 60'i (%56.6) erkek, 46'sı (%43.0) kız olmak üzere toplam 106 hasta ile yapıldı. Yaş ortalaması 11.2±2.7 yıl idi. Atopi varlığı ile astım kontrol düzeyi arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. (p=0.764). Ağır persistan astımlı vakalarda IgE yüksekliği, cilt testi ve inhalen panel pozitifliği anlamlı olarak yüksekti (p=0.022). Sonuç: Atopi varlığı ile astım kontrol düzeyi arasında bir ilişki saptanmazken atopi varlığı ile astım şiddeti arasında anlamlı bir ilişki saptadık. Anahtar kelimeler: Astım kontrol testi, astım şiddeti, deri prik testi, inhalan panel ABSTRACT: The effect of atopy on asthma severity and asthma control in children with asthma Objective: Asthma is the most common chronic inflammatory disease of airways in children worldwide. It was speculated that in the presence of atopy, asthma severity and control show alteration. In this study we aim to investigate the association between atopy and asthma control and asthma severity. Material and Methods: Children between 6-17 years of age with diagnosis of persistent asthma, being followed in pediatric allergy and pulmonology clinics between November 2015 and January 2016 were involved. At enrollment, sociodemographic and asthmatic characteristics were investigated and asthma severity were determined and asthma control test (ACT) were administered.In order to determine the presence of atopy, the IgE levels, skin prick test and inhalant panel tests were obtained from the records. The IgE levels, skin prick tests, and inhalant panel tests were compared to asthma severity and asthma control. Results: Out of 106 patients, 60 (56.6%) were male and 46 (43.0%) were female. The mean age was 11.2±2.7 years. There was no association between the presence of atopy and asthma control (p=0.764). The serum IgE levels, skin prick tests and serum specific inhalant allergens were significantly high in patients with severe persistant asthma (p=0.022). Conclusion: There is an association between the presence of atopy and asthma severity but there is no association between the presence of atopy and asthma control.
doi:10.5350/semb.20161130045805 fatcat:6ulbrtlorbcf5d7y76rpy5dug4