Endoskopik ultrasonografi ile saptanan bir insülinoma olgusu OLGU SUNUMU

Levent Özsarı, Metin Alış, Gökhan Özışık, Sinan Çağlayan, M Emin Önde
unpublished
ÖZET İnsülinomalı hastalarda genellikle nöropsikiyatrik semptomlar görülmektedir ve bu nedenle tanıda geç kalınabilmektedir. Özellikle sabahları gelişen uyku hali ve şuur bulanıklığı yakınmaları ile başvuran 54 yaşındaki bir bayan has-tada şikayetlerin yemek yeme ile düzeldiği öğrenildi. Yapılan tetkiklerinde hipoglisemi saptanması üzerine kliniğe yatırılarak uzamış (72 saat) açlık tes-ti yapıldı. İnsülin/c-peptid oranı insülinoma ile uyumlu bulundu. Abdominal ultrasonografi ve pankreasa
more » ... ve pankreasa yönelik ince kesit manyetik rezonans görüntü-lemede pankreasta kitle saptanmadı. Endoskopik ultrasonografi ile tümö-rün yeri belirlendi. Pankreas baş kısmındaki kitle, enükleasyon yöntemi ile rezeke edildi. Postoperatif takip sürecinde hastada hipoglisemi olmadı. Tipik hipoglisemi semptomlarına rağmen olgunun öncelikle nöroloji ve psikiyatri kliniklerine başvurmuş olması insülinoma ayırıcı tanısının önemine dikkat çekmemize neden olmuştur. Anahtar kelimeler: Endoskopik ultrasonografi, hipoglisemi, insülinoma, nöropsikiyatrik semptomlar SUMMARY A case of insulinoma detected by endoscopic ultrasonography Neuropsychiatric symptoms are generally seen in patients with insulinoma and diagnosis may be established late because of misdiagnosis. A 54-year-old woman presented with drowsiness and unconsciousness developing especially in the morning, and it was learned that these symptoms resolved with feeding. Hypoglycemia was detected in the laboratory evaluation, and a prolonged supervised fasting test was done after hospitalization. Result of the insulin/c-peptid ratio was in accordance with insulinoma. Abdominal ultrasonography and magnetic resonance imaging did not demonstrate any tumor in pancreas. However, the localization of tumor was determined with endoscopic ultrasonography. Tumor in the head of pancreas was resected with enucleation method. Hypoglycemia was not detected in the postoperative follow-up period. That the patient initially admitted to the departments of neurology and psychiatry even in the presence of typical hypoglycemia symptoms led us to call attention to the importance of insulinoma diagnosis. Giriş Nöroendokrin tümörlerin büyük çoğunluğunu in-sülinomalar oluşturur (1). İnsulinoma, pankreas ada-cık hücrelerinden köken alan ve insülin sekrete eden nöroendokrin bir tümördür. Pankreatik endokrin tümörler arasında en yaygın olanı (%55) insülino-madır. Birleşik Devletler'de yıllık insidansı milyonda 3-10 olgudur (2). Genellikle hayatın beşinci dekadın-da görülür. Tanı klinik belirtileri laboratuvarın des-teklemesi ile konur ve yerin tespiti için görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç vardır. İnsülinomanın tedavisi mümkünse cerrahidir. Cerrahi ile tedavi edilemeyen olgularda, diazoksid, oktreotid, kalsiyum kanal blo-kerleri, beta blokerler, fenitoin gibi insülin salgısını bloke eden ilaçlar kullanılabilir. Bu olgu sunumunda tanı öncesi öncelikle nöroloji ve psikiyatri kliniklerine başvurması ve tümör yeri-nin belirlenmesinde güçlükler yaşanması nedeni ile bir insülinoma olgusunu hatırlatmak ve vurgulamak istedik. Olgu Sunumu Elli dört yaşındaki bayan hasta bir yıldır özellikle sabahları olan şuur bulanıklığı ve uyku hali şikayetle-ri ile polikliniğe başvurdu. Sorgulamada şuur bulanık-lığı ve uyku halinin yemek yedikten sonra düzeldiği anlaşıldı. Hasta obez görünümde, vücut kitle indeksi (VKİ) 41.1 kg/m 2 idi. Yapılan testleri hipoglisemi (aç-lık plazma glikozu <40 mg/dL) ile uyumluydu. Hasta 72 saatlik açlık testi yapılması için kliniğe yatırıldı. Teste başlamadan önce açlık plazma gliko-zu 74 mg/dl idi. Test başladıktan sonra yapılan ta-kiplerin 56. saatinde açlık plazma glikozu 27 (nor-mal değer 70-100) mg/dl olarak saptandı ve test sonlandırılarak insülin/c-peptid oranı için örnek alındı. İnsülin 27.02 (normal değer 2.5-25) µU/ml, c-peptid 4.43 (normal değer 1-7) ng/ml idi. İnsülin/ glikoz oranı yüksek 0.9 (normal değer <0.27) idi. Bu
fatcat:iwl257mofncnhpmmga2pxlvime