BÀN THÊM VỀ KHÁI NIỆM "NGUỒN PHÁP LUẬT"

Minh Do Duc, Hoài Phương Nguyễn Thị
2017 VNU Journal of Science Legal Studies  
Là một khái niệm pháp lý cơ bản, phức tạp, có ý nghĩa lý luận - thực tiễn pháp lý quan trọng nên "Nguồn pháp luật" đã được nhiều nhà khoa học pháp lý trên thế giới và Việt Nam quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, sự vận động của thực tiễn đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng cũng đòi hỏi việc nghiên cứu để tiếp tục nâng cao nhận thức về nguồn pháp luật và hiệu quả của công tác pháp luật
doi:10.25073/2588-1167/vnuls.4108 fatcat:d2iprtq4engdjli5vo2ab323zq