Forskningsinstitusjon med gode forbindelser: NUPI og norsk politikk

Øystein Haga Skånland
2009 Internasjonal Politikk  
How has the relationship between the Norwegian Institute of International Aff airs (NUPI) and the political sphere developed over the past fi fty years? In this article, I present an interview based study of the Institute's role in relation to politicians and the bureaucracy. NUPI has been important in the provision of information, perspectives, premises and criticism, acting as an arena and involving itself directly in politics. It has been infl uenced by changes in the political landscape and
more » ... in society at large, particularly after the end of the Cold War. My main conclusion is that the Institute's infl uence on politics in large part has been indirect. It has contributed to shaping Norwegian foreign policy discourse, and has thus infl uenced the conditions of possibility for policy and politics. Key words: Norwegian Institute of International Aff airs | foreign policy | infl uence | roles Sammendrag Hvordan har forholdet mellom Norsk utenrikspolitisk institutt og den politiske sfaeren utviklet seg gjennom instituttets første femti år? Denne artikkelen presenterer en intervjubasert undersøkelse av instituttets roller i forhold til politikere og statsadministrasjon. Den ser på hvordan NUPI har fungert som informasjonskilde, premiss-og perspektivleverandør, kritiker av rådende politikk, arena og direkte politisk aktør. Det legges også vekt på at instituttets forhold til den politiske sfaeren er blitt påvirket av politiske og samfunnsmessige endringer. Hovedkonklusjonen er at NUPI først og fremst har påvirket politikken indirekte -det har bidratt til å forme norsk utenrikspolitisk diskurs, og dermed påvirket mulighetsbetingelsene for politikken. Nøkkelord: Norsk utenrikspolitisk institutt | utenrikspolitikk | innfl ytelse | roller 1 Anders C. Sjaastads (2009) artikkel i dette nummeret av Internasjonal Politikk omhandler instituttets historie generelt, med fokus på institusjonell utvikling og utviklingen i instituttets forskningsprofi l. Se også Fonn & Elvebakk 2003. Internasjonal Politikk | Årgang 67 | Nr. 4 | 2009 © Universitetsforlaget | NUPI | www.idunn.no/ip Årgang 67 | Nr. 4 | 2009 | 645-678 | ISSN 0020-577X 10 NUPI var og er et statlig forvaltningsorgan med saerskilte fullmakter, administrativt underlagt Kirke-og undervisningsdepartementet/Kunnskapsdepartementet. Forskningsinstitusjon med gode forbindelser: NUPI og norsk politikk 649
doi:10.18261/issn1891-1757-2009-04-04 fatcat:dmtbtao5ubbrlkj4xra55ly5ny