PROCEDURE FOR THE APPOINTMENT AND TERMINATION OF CORPORATE SECRETARY'S AUTHORITIES

V.P. Savchuk
2022 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
Савчук В.П., аспірант кафедри цивільного права Навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника У статті аналізується порядок обрання (призначення) та звільнення з посади корпоративного секретаря акціонерних товариств України. З цією метою аналізуються положення як старої так і нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства». Автор акценту увагу на тому, що формулювання «має право обрати» дає підстави для учасників фондового ринку
more » ... іноді до досить вільного трактування відповідної правової норми, нехтуванням обов'язку призначення корпоративного секретаря у тих випадках, коли його призначення є обов'язковим, зокрема, коли відповідна посада передбачена установчими документами товариства. Робиться висновок про те, що порядок обрання корпоративного секретаря є достатньо збалансованим: корпоративний секретар обирається на посаду за рішенням наглядової ради або ради директорів за поданням голови наглядової ради або ради директорів, якщо інше не передбачено статутом або положення про корпоративного секретаря. Автор аргументує, що в новій редакції Закону України «Про акціонерні товариства» корпоративний секретар і далі перебуває в певній залежності (підпорядкуванні) наглядової ради. Тому пропонується змінити зазначену процедуру, надавши можливість акціонерам самостійно визначати порядок припинення повноважень корпоративного секретаря. Закономірно, за таких обставин корпоративний секретар буде виконувати обов'язки професійніше з урахуванням ширшого кола суб'єктів корпоративного управління, а не лише відстоюючи інтереси наглядової ради. У статті підкреслюється, що нелогічним видається обмежити права акціонерів в контексті звільнення корпоративного секретаря. Адже з високою долею імовірності може виникнути ситуація, коли корпоративний секретар ігноруватиме інтереси акціонерів, інвесторів (не забезпечуючи їх потрібною інформацією), виконавчого органу, загальних зборів (недобросовісно виконуючи обов'язки), а ці суб'єкти не матимуть можливості впливати на корпоративного секретаря. На підставі проведеного аналізу автор вносить пропозиції до Закону України «Про акціонерні товариства», мета яких полягає в збалансуванні впливу груп учасників акціонерних правовідносин на корпоративного секретаря. Ключові слова: корпоративний секретар, посадова особа, порядок призначення, припинення, товариство, акціонерне товариство, корпоративне право, корпоративні правовідносини. The article analyzes the procedure for election (appointment) and dismissal from the post of corporate secretary of joint-stock companies of Ukraine. For this purpose, the provisions of both the old and the new version of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" are analyzed. The author draws attention to the fact that the wording "has the right to choose" gives grounds for stock market participants to sometimes rather loosely interpret the relevant legal norm, neglecting the obligation to appoint a corporate secretary in those cases when his appointment is mandatory, in particular, when the corresponding position is stipulated by the founding documents of the company. It is concluded that the procedure for the election of the corporate secretary is sufficiently balanced: the corporate secretary is elected to the position by the decision of the supervisory board or the board of directors upon the proposal of the chairman of the supervisory board or the board of directors, unless otherwise provided by the charter or regulations on the corporate secretary. The author argues that in the new edition of the Law on "Joint Stock Companies" the corporate secretary continues to be in a certain dependence (subordination) of the supervisory board. Therefore, it is proposed to change the specified procedure by giving the opportunity to shareholders to independently determine the procedure for terminating the powers of the corporate secretary. Naturally, under such circumstances, the corporate secretary will perform his duties more professionally, taking into account a wider range of corporate governance subjects, and not just defending the interests of the supervisory board. Therefore, it seems illogical to limit the rights of shareholders in the context of the dismissal of the corporate secretary. After all, with a high degree of probability, a situation may arise when the corporate secretary will ignore the interests of shareholders, investors (by not providing them with the necessary information), the executive body, the general meeting (by fulfilling the prescribed duties in bad faith), and these subjects will not have the opportunity to influence the corporate secretary. Based on the analysis, the actor makes proposals to the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the purpose of which is to balance the influence of groups of shareholders on the corporate secretary.
doi:10.32782/2524-0374/2022-9/47 fatcat:svb6vietiza57haeqs3a6dh3wa