Strategi Dan Keyakinan Pengajaran Guru Sains Pertanian Dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Ramlah Hamzah Hamzah, Norehan Md.Shariff
1997 Jurnal Teknologi  
Sa ins Pet1aniun adalah salah satu mata pelajaran yang mengalami perubahan. I ujuan kajian ialah untu!.. mengkaji pengajaran mata pelajaran atns Pertanian dalam Kurikulum lkrsepadu Sekolah Menengah (KBSM ). Populasi kaJian ialah guru yang mengajar mata pc:lajaran '>atns Pertanian di sekolah menengah di Malaysia. Data dikumpul melalui soal selidik yang dibentuk olch pen) clidik llasil penemuan menunjukan guru menggunakan pelbagat strategi pengaJaran I eknik pcrbtncangan tm:rupakan te!..nik
more » ... aran yang senng dtgunakan oleh guru . Teknik pcngajaran berbenlltk inkutrt .Juga ada digunakan. Guru melaporkan yang mereka mempunyai 1-.eya!..inan yang rendah dan scdcrhana bila mengajar tajuk ten tang teknologi dalam pertanian. Guru bcnjnLah lebih berkcyakinan mengajar mala pelajaran ini berbanding dengan guru bukan berijazah. Kajian mencadangknn pcncknnan kcpada strategi pengajaran yang membentuk kepada kemah iran saintilik dan J..cbokhan bcrlikir supaya objektifKI3SM tercapai. lPENGENALAN Mata pelajaran Sains Pertanian adalah antara mata pelajaran yang mengalami perubahan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Dalam KBSM mata pelajaran Sains Pertanian diletakkan bersama k.umpulan Elel-.tif dalam kumpulan Yokasional dan Teknikal. Objektif mata pelajaran Sains Pertanian dalam KBSM menekankan kepada perkembangan kemahiran saintitik, praktik dan berfiktr dalam bidang pertanian di kalangan pelajar. lanya juga menekankan kepada aspek nilai murni taitu memupuk dan memperkembangkan nilai dan sikap positif terhadap pekerjaan, tanggungjawab, kerjasama dan keselamatan kepada pelajar-pelajar (6]. Sukatan pelajaran a ins Pertanian KB M menumpukan kepada pertanian sebagai sa ins gunaan yang menekan kepada elemen saintifik. Dalam sukatan pelajaran berkenaan konsep sa ins diterapkan dan pendekatan pengajaran eksperimen digunakan dalam kerja amali. Perubahan ini selaras dengan perubahan struktur ekonomi Malaysia di mana tenaga kerja yang berpengetahuan sains dan teknologi diperlukan dalam bidang pertanian . Bidang pertanian negara ini mengikuti perubahan yang berlaku di negara maju. Sebagai contoh, Amerika yarikat salah sebuah negara yang maju dalam bidang pertanian telah mengubah fokus pertanian yang ditawarkan di peringkat sekolah. Perubahan besar yang dibuat ialah mengaplikasikan konsep sains fizikal, kimia dan biologi kepada pertanian supaya industri pertanian boleh berkembang [II] . Guru merupakan barisan hadapan dalam melaksanakan perubahan dalam kurikulum. Mereka mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sejauh mana rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah boleh berjaya mencapai objektifnya [6] . Eggan & Kauchak [3] menekankan bahawa guru adalah faktor penting yang mempengaruhi bagaiamana pengetahuan dan kemahiran disampaikan kepada murid. elain itu strategi pengajaranjuga dipengaruhi oleh faktor murid dan isi Typeset by c'S£ofeXcla
doi:10.11113/jt.v27.1018 fatcat:m3wxr4liqncezogo4l7ind66wu