Problem "nietoperza Nagel'a" w argumentacji Johna Hicka i Paula M. Churchlanda

Przemyslaw Strzyzynski
2010 Filozofia Chrześcijańska  
The problem of the Thomas Nagels Bat in the Argumentation of John Hick and Paul M. Churchland Klasyczny problem relacji dusza-cia³o (mind-body problem), wraz z rozwojem nauk poznawczych, neuropsychologii czy neurofizjologii, podlega ci¹g³emu uszczegó³awianiu. Z poziomu dosyae ogólnego poszukiwania miejsca styku duszy i cia³a, jak u Kartezjusza, czy te¿ poprawnoci jêzykowego odró¿niania duszy i cia³a u Rylea, nauka a w tym filozofia przesz³a do bardziej konkretnego pytania o relacjê mózgu i
more » ... u, w tym ludzkiej wiadomoci. Równie¿ na tym polu sporu obserwowaae mo¿na starcie dwóch wiod¹cych podejae: naturalistycznego i takiego, które nie okrela ludzkiej wiadomoci w terminach tylko fizjologicznych, tzw. nieredukacjonizm. Wród zwolenników nieredukcjonizmu znajduje siê m.in. John Hick. Jego porednim adwersarzem jest m.in. Paul Churchland. Thomas Nagel, mimo ¿e krytykuje redukcjonizm, nie wyklucza, ¿e rozwój nowych koncepcji filozoficznych mo¿e pomóc w bardziej obiektywnym wyra¿aniu subiektywnoci, co z kolei otwiera teoretyczn¹ mo¿liwoae wyra¿enia stanów umys³u jêzykiem np. fizyki. Dyskusja przywo³ana w poni¿szym artykule nie odby³a siê bezporednio miêdzy ka¿dym z wymienionych autorów. Broni¹c duchowo-cielesnej natury cz³owieka Hick przeciwstawia siê redukcjonistycznym pogl¹dom Churchlanda, przywo³uj¹c argumentacjê Nagela, ale nie odnosi siê do kontrargumentacji Churchlanda. Churchland natomiast krytykuje argumentacjê Nagela, ale nie odnosi siê do Hicka. Punktem ³¹cz¹cym Hicka i Churchlanda OSOBA I DUSZA FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA TOM 7, POZNAÑ 2010 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIA£ TEOLOGICZNY
doi:10.14746/fc.2010.07.03 fatcat:d4jgldedgfba5mcbmvymklgmni