SAKROİLİAK DİSFONKSİYONUN MANUELTERAPİ ve NÖRALTERAPİ KOMBİNASYONU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ NEURALTHERAPY AND MANUELTHERAPY COMBINATION AT SACROILIAC DISFUNCTION

Hüseyin Nazlikul, Wolfgang Von Heymann, Tijen Acarkan, Lorenz Fischer
2014 | Journal of Complementary Medicine   unpublished
ve ileum birbiriyle sinostoz halindedir). Mekanik yönden enteresan olan dorsalde sakrum ve her iki ileumla bağlantılı iken, ventralde ileumlar simfizis ile bağlantı halindedir. Sakroiliak eklem yaşla azalan saf pasif 2-4°lik hareketliliğe sahiptir (Klein, 2004). Her ne kadar ek-lemi çaprazlayan kaslar (arkada: Quadratus lumborum, İleo-costalis, Gluteus maximus; önde Piriformis, iliacus varsa da bu kaslar primer olarak başka eklemlere hareketlilik sağlar. Bunların gerilimleri SIE'de de bir
more » ... m değişikliği yaratır. Bir insanda pelvisin istemli aktif hareketi, diğer kemiklerde manivela kuvveti olmadan mümkün değildir (5, 8, 25). Pratik olarak hiçbirinin gerçekçi olmamasıyla birlikte SİE'in hareket ekseni modelleri çoktur. Bu bağlamda SİE'lerin hare-Hiçbir eklem sakroiliak eklem gibi tartışmalı, bulutsu hatta mistik olmadığı gibi, ağrı ve fonksiyonel kısıtlanması-nın açıklanması ve sınıflanması da zor değildir. Bu durumdan dolayı "SİE Manuel Tıbbın bukalemunudur" denir. Tüm bu sebeplerle bu eklemle ilgili kesin formül yoktur, manuel tıp ve osteopatik olarak sayısız manevrası vardır. Anatomik Temeller Pelvis birbirine özellikli bağlantıları olan üç kemikten oluş-Özet Bu yazının amacı tamamlayıcı terapiler açısından bakıldığında, mandibulo kranial hastalık tablosu ve sakroiliak eklem (SİE) disfonk-siyonunun, kraniokaudal ve dorsoventral blok mekanizmalarıyla oluştuğunu vurgulamaktır. Yapılan muayenede, Greenman'a göre spine test veya sabit tutma fenomeni ile ileumun posteriorda ve dorsoventralda sabitleştiği tespit edilir. Eğer bu muayene bulguları sonucunda adalelerde disfonksiyon ve disregülasyonlar gözlenmişse triger noktaları, segment noktaları ve bu bölgede yer alan aku-punktur noktalarını uyarmak gerekir. Yıllardır yaptığımız hekimlik deneyimlerimize dayanarak bu durumun bir blokaj sonucunda ortaya çıktığı üzerinde durmaktayız. Anahtar sözcükler: Sakroilyak eklem, Kraniokaudal eklem blokajları, dorsoventral eklem blokajları, lumbosakral blokajlar, Nöralte-rapi, Manuel terapi, manuel tıp, segmental yaklaşım olarak S1, L5, L3/L4, bozucu alan ve lateralite bozukluğu. Abstract What described here is a complementer therapy of the mandibulocranial syn drome and ISG (sacroiliac joint) dysfunctions with the blocking mechanisms craniocaudal (spine test or holding phenomenon, posterior ilium tilt acc. to Greenman) and dorsoventral (anterior ilium tilt acc. to Greenman). In case of entheso pathies aedysregulations of musculaturex, the myofascial trigger points with reference zones corresponding to the active acupuncture points are neuraltherapy punctured. For years now, we have extrapolated from this to the blocking mechanism (transabdominal and gluteal point diagnosis).
fatcat:kyobphfpozb5jk3onsyfdf5m6i