Beskrifning af fyndorterna

1897 Geologiska Foereningan i Stockholm Foerhandlingar  
SGdcr 0111 llosjijkloster gi p b en striickn af c:a 800 111 hit-hGrande Lildningnr i dngen vid strnndeii af ijstra Ringsjoii. Illnall Ritigsjijn siinktes, bildndes den 3-5 111 Iiijga. strnndbrinken af de iifversiluriska Ingren, tiien genotii siinkiiitigcn liar -fra&jr dennn gaiiila, nu niira nog igcnrasade strnndviigg upp-1;0lIlliiit ell flnck kustreiiisn iindn till 200 111 bred. P i sina stiillen iir denna sandig, tiien tiiestndcls bildns den af de blottade, elIdast obetydligt uppresta
more » ... grens skikthiifvuden. Detta nya land iir bevusct iiied eii svag vegetation nf nl ocli eii tnrfjig iiintta nf Iigt griis i i e d en och, nnnnii sandviist: I stort sedt Ijlda lagren en flack sndel, livars norra flygel ocli iiiidt dock lidit en letydxnde denudation. 2-300 111 SO 0111 V'rnngclsborg, deli nordlignste punkt, diir de iifversiluriska lngren ltiir gi i dagen, liar iiinn sadlens iiiidt. De i dct niirmastc liorisontella lagren triiffas diir i sjiilfva deri nuvnrande strnndlinien. Strns sijde? m i Wraugclsborg, snledcs i sadlens norra flygel, fitiner iiinii nordlig stupning; sijdcr 0111 sadleiis iiiidt fnlln skikten At sijder. I dess sijdrn flygel blir stuptiingen SS\'-lig nf veslnnde styrka. i nlliiiiinliet lo', eiidnst siilliui giende up]) till 20'. EIitiriiviiI IqcrLyggrindeii i stort sedt iir den ofviui angifnu, finnns diiri dock talrika siiiiirre oregelbulitienlieter Iivilkn iiro syniierligen i iigoneii fdlnnde, d i iiinn vnndrnr frntii ijfver dc blottnde skiktllufvudena. Strykiting ocli stuptiing kunna ltelt Itnstigt variers pnsskn Letydligt. IIfir ocli Iivnr knii iiinn inkttngn siiiiirre kupol-f0riiiig;i uppdrifniugnr, frihi Iiuilka I q r e n slilutidn stupn ht alla lliill. 16 Downloaded by [University of Cambridge] at 04:22 15 June 2016 G. F. P. 10 (16SS): 1X-1%. Downloaded by [University of Cambridge] at 04:22 15 June 2016 Ifyolitbur sconicirs n. sp. Orfhoceras sp. l'rirnitia tnunduln JOSES. Ueyrichia obrolrtn n. cp. J nodtrlosa IIOLL. m Naccoyiann JOSH. I rcancnsir KOLJI. D cirrpidntn n. cp. b l o r d m i a Il'ilctcnrinnn JOSES. Thliprurn tttrngorin knause. Cjthtrrllinn rililtin Josrs. Ilgthocyprir frinrigidnrir n. 6p. ilpnrchitcs ObJOltfUJ JOSES k IIOLL. D SttUJlOfi kn.lusE. D alin 611.
doi:10.1080/11035899709445476 fatcat:zxxylfnz4vatno2hqnozmul56q