Diffuse alveolar hemorrhage in isolated pulmonary capillaritis: Case report

Milic Medenica, Miras Medenica
2014 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
КРАТАК САДРЖАЈ Увод Плућ ни ка пи ла ри тис се ис по ља ва као изо ло ва ни бла ги (имун ски) ка пи ла ри тис или је ма ни фе ста ци ја си стем ског ва ску ли ти са, ко ла ге но ва ску лар них бо ле сти, од но сно ре ак ци ја на тран сплан ти ра но плућ но кри ло. Плућ ни ка пи ла ри тис је узрок ди фу зне ал ве о лар не хе мо ра ги је. Кли нич ки симп то ми изо ло ва ног плућ ног ка пи ла ри ти са су дисп не ја, ка шаљ, пле у рал ни бол, гро зни ца и хе моп ти зи је. При каз бо ле сни ка Же на
more » ... бо ле сни ка Же на ста ра 48 го ди на, пу шач, ја ви ла са на пре глед због про гре сив не дисп не је. На ла зи се рум ских те сто ва на ин фла ма тор ни син дром, ко ла ге но ва ску лар на обо ље ња и си стем ски ва ску ли тис би ли су не га тив ни. Ра ди о гра фи јом и ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом груд ног ко ша уоче ни су ин фил тра ти по ти пу ал ве о лар ног узор ка. У брон хо ал ве о лар ном ла ва ту су уста но вље ни си де ро фа ги. Отвореном биопсијом плу ћа утвр ђен је ка пи ла ри тис са ди фу зном ин тра ал ве о лар ном хе мо ра ги јом. Ле че њем бо ле сни це кор ти ко сте ро и ди ма до би јен је до бар кли нич ки и ми ни ма лан ра ди о ло шки од го вор. При ка за ни слу чај пул мо нал ног ка пи ла ри ти са има све осо би не изо ло ва ног p-AN CA (ан ти не у тро фил на ци то пла змат ска ан ти те ла) не га тив ног плућ ног ка пи ла ри ти са. За кљу чак Изо ло ва ни плућ ни p-AN CA не га тив ни ка пи ла ри тис је рет ко обо ље ње. Код при ка за не бо ле сни це пр ве кли нич ке ма ни фе ста ци је изо ло ва ног плућ ног ка пи ла ри ти са би ли су симп то ми про гре сив не дисп не је и ра ди о ло шки и функ ци о нал ни зна ци ин тер сти ци јум ске фи бро зе, док симп то ма ван плућ них бо ле сти ни је би ло. На ал ве о лар ну хе мо ра ги ју је ука зи ва ло по сто ја ње си де ро фа га у се ди мен ту брон хо ал ве о лар ног ла ва та. Ко нач на ди јаг но за плућ ног ка пи ла ри ти са по ста вље на је на кон па то хи сто ло шке об ра де узор ка до би је ног би оп си јом плу ћа. У ле че њу је би ла нео п ход на при ме на про лон ги ра них те ра пиј ских про то ко ла кор ти ко сте ро и ди ма. Кључ не ре чи: ка пи ла ри тис; ди фу зна ал ве о лар на хе мо ра ги ја; дисп не ја
doi:10.2298/sarh1404233m pmid:24839782 fatcat:3tmyulgw6vhkrh7ysw72n7zwyq