Knowledge of coronary arteriosclerosis risk factors and their occurrence and the lifestyles of the first-year medical students
Znajomość czynników ryzyka miażdżycy tętnic wieńcowych, ich występowanie oraz styl życia prowadzony przez studentów pierwszego roku medycyny

Józefa Dąbek, Paweł Skorus, Tomasz Lepich, Grzegorz Bajor, Zbigniew Gąsior
2018 Health Problems of Civilization  
authors' contribution wkład autorów: a. Study design/planning zaplanowanie badań B. Data collection/entry zebranie danych c. Data analysis/statistics dane -analiza i statystyki D. Data interpretation interpretacja danych E. Preparation of manuscript przygotowanie artykułu F. literature analysis/search wyszukiwanie i analiza literatury G. Funds collection zebranie funduszy Summary Background. coronary arteriosclerosis risk factors increase the probability of the coronary heart disease and
more » ... disease and accompanying complications to a significant extent, acting independently from other circumstances. Material and methods. the study was conducted in a group of 250 students of the 1st-year medical studies, using an independently prepared questionnaire relating to the risk factors and particular lifestyles. Results. 1. level of knowledge of the examined students on coronary arteriosclerosis risk factors: obesity -250(100%); reduced physical activity -240(96%); smoking -230(92%); unhealthy diet -223(89%); elevated lDl cholesterol concentration -218(87%); arterial hypertension -210(84%). 2. Incidence of coronary arteriosclerosis risk factors in students: strong family history -75(30%); excessive stress -50(20%); reduced physical activity -190(76%); smoking -55(22%), alcohol abuse -95(38%). 3. lifestyle of the examined group of students: eating fast-food -180 (72%); drinking energetic beverages -82(33%); "trying" and using drugs -88(35%); insufficient amount of sleep -190(76%). Conclusions. 1. level of the examined students' knowledge on coronary arteriosclerosis risk factors is satisfactory. 2. Despite the satisfactory level of knowledge on risk factors, their incidence in the tested group is significant. 3. Majority of the examined students live a healthy lifestyle. Streszczenie Wstęp. czynniki ryzyka miażdżycy tętnic wieńcowych to czynniki, które działając niezależnie od innych okoliczności, zwiększają istotnie prawdopodobieństwo wystąpienia choroby wieńcowej i jej powikłań. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grupie 250 studentów 1. roku medycyny za pomocą samodzielnie przygotowanej ankiety dotyczącej czynników ryzyka i stylu życia. Wyniki. 1. znajomość czynników ryzyka miażdżycy tętnic wieńcowych przez studentów badanej grupy: otyłość -250 (100%), mała aktywność fizyczna -240 (96%), palenie papierosów -230 (92%), nieprawidłowe odżywianie -223 (89%), zwiększone stężenie cholesterolu lDl -218 (87%), nadciśnienie tętnicze -210 (84%). 2. występowanie czynników ryzyka miażdżycy tętnic wieńcowych u studentów 1. roku medycyny: obciążający wywiad rodzinny -75 (30%), nadmierny stres -50 (20%), mała aktywność fizyczna -190 (76%), palenie papierosów -55 (22%), nadużywanie alkoholu -95 (38%). 3. Styl życia badanej grupy studentów: spożywanie posiłków fast-foodowych -180 (72%), spożywanie napojów energetyzujących -82 (33%), "próbowanie" i okresowe stosowanie narkotyków -88 (35%), niewystarczająca długość snu -190 (76%). Wnioski. 1. znajomość czynników ryzyka miażdżycy tętnic wieńcowych przez studentów badanej grupy jest zadowalająca. 2. Pomimo zadowalającej znajomości czynników ryzyka ich występowanie w badanej grupie jest znaczące. 3. większość badanych studentów prowadzi "zdrowy" styl życia.
doi:10.5114/hpc.2018.75489 fatcat:hug4uo26s5g3df4uol6yv6jr6e