Laparoskopik histerektominin cinsel işlevler ve yaşam kalitesi üzerine etkisi: 12 aylık izlem sonuçları

Gökmen Sukgen, Aşkı Ellibeş Kaya
2018 Cukurova Medical Journal  
Öz Purpose: The purpose of this study is to investigate the effect of laparoscopic hysterectomy for benign reasons on the quality of life and sexual function of the patients with 12-month follow-up results. Materials and Methods: This prospective cohort study included 28 patients who had a laparoscopic hysterectomy. The participants' quality of life and sexual function level was measured with the Female Sexual Function Index (FSFI) and Short Form 36 Quality of Life Scale (SF-36) before and the
more » ... irst year after the operation. Results: There were no significant differences on the participants' sexual function scores between preoperation, and the first year after the operation. Although there was an improvement in all of the sub-domain scores, only sexual desire scores decreased after the operations, but these results were not statistically significant. However, quality of life scores, in all sub-domains, significantly increased after the surgery except the vitality. The vitality scores of the participants decreased. Conclusion: There is no effect of laparoscopic hysterectomy on sexual functioning, and there is a positive effect on the quality of life in the 12-month follow-up. Amaç: Bu çalışmanın amacı, benign nedenlerle yapılan laparoskopik histerektomi ameliyatının, yaşam kalitesi ve cinsel işlevler üzerine etkisini 12 ay sonuçlar ile incelemektir. Gereç ve Yöntem: Bu prospektif kesitsel çalışma 28 laparoskopik histerektomi olmuş hastadan oluşmaktadır. Katılımcıların yaşam kalitesi ve cinsel işlevleri operasyon öncesi ve operasyondan bir yıl sonra, Kadın Cinsel Fonksiyon Ölçeği (FSFI), Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Form 36 (SF-36) anketleri ile ölçülmüştür. Bulgular: Katılımcıların, operasyon öncesi ve birinci yıl cinsel işlev skorlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Tüm alt grup skorlarda artış mevcutken; 'arzu' alt grubunda azalma saptanmış olup bu sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değildi. Yaşam kalitesinin tüm alt gruplarında 'enerji' dışında istatistiksel olarak anlamlı artış mevcuttu. 'Enerji' alt grupta ise azalma saptandı. Sonuç: Laparoskopik histerektominin 12 aylık takiplerde seksüel fonksiyonlar üzerine bir etkisi bulunmamışken, yaşam kalitesi üzerine pozitif etkisi olduğu saptanmıştır.
doi:10.17826/cumj.442973 fatcat:gau3lq54rbamdapeyi77noywni