Problem przekładu cytatów literackich w tekście naukowym

Anna Bednarczyk
2014 Rocznik Przekładoznawczy  
Studia nad teori�, praktyk� i dydaktyk� przek�adu9 2 0 1 4 Anna Bednarczyk Uniwersytet Łódzki PROBLEM PRZEKŁADU CYTATÓW LITERACKICH W TEKŚCIE NAUKOWYM Zarys treści: Artykuł dotyczy przekładu tekstu naukowego zawierającego cytaty literackie, co piętrzy przed tłumaczem trudności odmienne niż w przypadku tekstu literackiego. Cytaty pełnią w tekście naukowym rolę inną w porównaniu z tą, jaką wypełniają, stanowiąc odrębne teksty literackie, dlatego ich tłumaczenie też musi być inne. Materiałem
more » ... zym stał się mój autoprzekład książki z zakresu literaturoznawstwa z języka rosyjskiego na polski. W artykule rozpatrzono tłumaczenie obecnych w nim cytatów, które ilustrują rozważania teoretyczne dotyczące elementów nacechowanych kulturowo, intertekstu, a także kompozycji oryginału. Słowa kluczowe: przekład literacki; elementy kulturowe; intertekstualność
doi:10.12775/rp.2014.001 fatcat:ahfgkwnz3ffq5nvspeubmiwenu