The philosophical legacy of the enlightenment and sustainabledevelopment
FILOZOFICZNE DZIEDZICTWO OŚWIECEN IA A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓ J

Andrzej Papuziński
2017 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Streszczenie. W artykule podjęto problem teoretycznej ważności filozoficznych przesłanek koncepcji zrównoważonego rozwoju w kontekście współczesnej krytyki oświecenia. Punktem wyjścia jest silna teza znana z literatury przedmiotu: koncepcja zrównoważonego rozwoju to współczesna wersja oświeceniowej filozofii politycznej. W wyniku przeprowadzanych analiz osłabiono moc tej tezy. Stwierdzono, że filozofia zrównoważonego rozwoju została zbudowana na bazie niektórych aspektów oświeceniowych
more » ... eceniowych przesłanek, które są istotne ze względu na możliwość rozwiązania aktualnych problemów cywilizacyjnych. Abstract. In this article the problem of the theoretical importance of philosophical premises of sustainable development in the context of contemporary criticism of the Enlightenment was taken into consideration. A starting point is a strong thesis known from source literature: the sustainable development concept is a contemporary version of the Enlightenment political philosophy. As a result of the carried out analyses the power of this thesis was weaken. It was stated that sustainable development philosophy was based on some aspects of the Enlightenment premises which are essential for possibility of solving current problems of civilization. Keywords: philosophy of the Enlightenment, philosophy of sustainable development 310 A. Papuziński
doi:10.29119/1641-3466.2017.112.26 fatcat:yzicgxgicbakpkepkkvew7prce