Effects of globalization on state budgeting system in Ukraine

Сергій Олександрович Бобух
2017 Vìsnik Žitomirsʹkogo Deržavnogo Tehnologìčnogo Unìversitetu. Ekonomìčnì Nauki  
Серія: Економічні науки 66 УДК 336.14 С.О. Бобух, аспірант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» ЕФЕКТИ ВПЛИВУ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СИСТЕМУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ (Представлено д.е.н., проф. Боголіб Т.М.) При написанні наукової статті були охарактеризовані наукові підходи науковців щодо сутності бюджетування. Вказано принципи бюджетування, на основі яких виділено три основні методологічні складові. Проаналізовано мету бюджетування. Досліджено процес впливу
more » ... балізації на систему державного бюджетування в Україні, її позитивні та негативні наслідки. Незважаючи на значні здобутки потребують дослідження ефекти впливу процесів глобалізації на систему державного бюджетування в Україні. Бюджетування -це управлінська технологія, яка передбачає формування бюджетів для обраних об'єктів та їх використання з метою забезпечення оптимальної структури та співвідношення доходів та витрат, надходжень та видатків, активів та пасивів організації чи її ланок для досягнення встановлених цілей з урахуванням впливу середовища функціонування. Необхідно наголосити на тому, що бюджетування в жодному разі не замінює систему управління, а лише формує новий підхід до управління з позиції збалансованості надходжень та видатків, доходів та витрат, активів та пасивів організації загалом чи її ланок. Державне бюджетування країни як складова фінансової системи -це канал, через який економічна глобалізація, а саме глобалізація фінансова, впливає на економічний розвиток держави. Сприятливий глобалізаційний вплив відбувається, зокрема, в частині впливу на фінансовий розвиток. Тому необхідним є визначення характеру зв'язку між цими двома процесами. Ключові слова: глобалізація; державне бюджетування; фінансова система; національна економіка; державний бюджет; місцевий бюджет. Постановка проблеми. Бюджетування -специфічний вид діяльності, невід'ємна частина державного управління, що забезпечує розподіл бюджетних ресурсів за цілями, завданнями і функціями. При цьому слід враховувати пріоритети державної політики та суспільну значимість очікуваних результатів. Також воно дозволяє своєчасно оцінювати ступінь досягнення запланованих результатів і в разі необхідності здійснювати коригування запланованих дій. Розвиток українського суспільства сьогодні підпорядкований загальним закономірностям розвитку сучасної світової системи, головною серед яких є тенденція глобалізації. Саме тому в умовах надзвичайного зростання зовнішніх впливів на економічне, соціальне, культурне і політичне життя українського суспільства, проблема впливу на розвиток глобальних процесів стає центральним питанням виживання. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню вивчення глобалізацій них процесів в сучасному світі досліджували у своїх працях: В.Андрійчук [1], Н.Біленька [3], І.Карлова [8], С.Контурова [9], Л.Лазебник [10], С.Тігіпко [13], Т.Циба [16] та інші, проте багато питань є відкритими та дискусійними. Мета статті полягає у аналізі ефектів впливу процесів глобалізації на систему державного бюджетування в Україні. Виклад основного матеріалу досліджень. Аналіз підходів до визначення поняття бюджетування показує, що ця економічна категорія має спільні риси з рядом інших економічних категорій, а це свідчить про те, що за своєю суттю бюджетування застосовувалось задовго до того, як в економічну науку і практику увійшло саме поняття «бюджетування». Складно достеменно визначити коли саме зародилось бюджетування. Поліщук С.В. здійснюючи ретроспективний аналіз історичних підходів становлення бюджетування як економічної категорії, виділяє чотири основних етапи його еволюції -від формування теорії управління й планування в організаціях (1970-1980 рр.), появи концепції фінансового планування в рамках фінансового менеджменту (1980-1988 рр.), теорії бюджетного планування як елементу внутрішньофірмового контролінгу (1988-1998 рр.) до теорії бюджетного управління як сучасної технології управління підприємством (1998 р. -теперішній час) [6]. Як бачимо весь період становлення бюджетування, як економічної категорії, згідно з цією періодизацією займає відносно невеликий проміжок часу. Проте, як вказує частина дослідників, бюджетування виникло ще в середньовіччі [14, с. 76].
doi:10.26642/jen-2017-2(80)-66-71 fatcat:7s2m2gnhlrbmvez7itgvaplmc4