Ses sion II, Tuesday, June 23 L4 SYSTÉM PRO SPRÁVU VZORKÙ POMOCÍ INTERNETU: CESTA OD JEDNODUCHÉ TABULKY K MONSTRU

M Dušek, K Poruba
unpublished
Tato práce prezentuje internetové rozhraní, které unifikuje a zjednodušuje práci s výsledky mìøení. Obracíme se pøedevším na laboratoøe zabývající se charakterizací materiálù a konkrétnì vycházíme ze zkušeností dlou hole-tého provozu laboratoøe RTG difrakce na monokrystalech ve Fyzikálním ústavu. V laboratoøi, která mìøí velké množství vzorkù od rùzných uživatelù, po èase neodvratnì vyvstane otázka, jakým zpùsobem si zaznamenávat informace o vzorcích. Napøíklad kdy byl který vzorek zmìøen,
more » ... vzorek zmìøen, jestli nemá být pøemìøen, jaké zajímavosti (dvojèatìní, modulace, fázové pøechody) byly pozorovány, jestli data vzorku byla nakonec použita pro pøípravu publikace. Pokud je mìøe-ných vzorkù opravdu hodnì (Obr. 1), mùže být požadavek typu "doplòte, prosím, podrobnosti o upøes òování 2-bro-mo-3-phenylpropenal-thiosemicarbazonu" noèní mùrou, protože v dobì pøípravy publikace nemusíme již ani vìdìt, kdy se látka mìøila, pod jakou zkratkou byla nazvána a mnohdy ani kdo ji vlastnì poslal. Prvním krokem k øešení je vytvoøení tabulky, kam si vzorky mùžeme zapisovat. Jakmile však taková tabulka pøesáhne tisíc øádek, dostavuje se pocit, že ani tabulka není zrovna nejpøehlednìjší øešení a že by bylo vhodné pro každého uživatele zøídit zvláštní tabulku. Poèet uživatelù a jejich tabulek utìšenì narùstá a nastává potøeba vyhledávat informace mezi tabulkami. Pøevedení jednotlivých tabulek jako stránek do Excelu vyøeší øadu problémù, ale pøepi so-vá ní informací z Excelu do mailu pro uspokojení neod-bytných tazatelù zaèíná být také velmi pracné a možná, øíkáme si, by se to mìlo všechno dát na internet, aby si uživatelé mohli potøebné informace hledat sami. Jelikož ne každý uživatel snese, aby ostatní vidìli, co mìøí a jak to vyšlo, jednotlivé uživatelské tabulky na internetu musí dostat oddìlená pøístupová práva. Tato práva musí nìkdo pøidìlovat a uvažovaný internetový systém zaèíná získávat hierarchickou strukturu. Pøi pøemýšlení nad typy uživatelù a jejich právy, nad tím, jak by se mìl systém chovat a co by všechno do nìho mìlo jít ukládat, dospì jeme záhy k smutnému zjištìní, že abychom si sami napsali takový pro gram, museli bychom zmìnit profesi, ale pak už bychom ho nepotøebovali. Z tabulky se stává monstrum-vyhla šujeme pátrání po IT specialistech! S internetovými systémy pro správu èehokoli máme v Èeské republice odstrašující zkušenosti. Pracovníci Akademie vìd mají své Verso, pro gram nabízející nej-komplexnìjší a nejsofistikovanìjší cestu, jak pøi objednání papírových kapesníkù využít beze zbytku svoji pracovní dobu; ministra Drábka jeho systém smetl; registr vozidel je nyní pro jistotu tesán do kamenných tabulek; lékaøi milují svùj stále rušený nikdy nezrušený IZIP. Vývojáøi tìchto systémù se zásadnì nezajímají o názory uživatelù, protože dlouholeté zkušenosti založené na ignorování všech faktù jsou nejlepší zárukou, že systém nebude fungovat tak, jak má, a že kontinuální pokusy o jeho zprovoznìní pøinesou firmì léta plodné spolupráce s obìtí. Abychom se tìchto problémù vyvarovali, vznikl popisovaný systém ve spolupráci experimentátora (MD) a studenta (KP), pøièemž MD vìdìl již na zaèátku skoro pøesnì, co chce, zatímco KP, vycepovaný støedoškolským studiem, byl ochoten trpìlivì ladit systém za provozu a naslouchat stále se nìkam posunujícím požadavkùm. Systém jsme zaèali prakticky používat okamžitì po vzniku "tabulek s pøístu-povými právy" a prùbìžnì jej pøipomínkovali jak èlenové laboratoøe, tak nìkteøí trpìliví externí uživatelé. Vývoj zabral skoro celý rok a bude ještì nìjaký èas pokraèovat, Ó Krystalografická spoleènost 142 Struktura 2015-Lec tures Ma te ri als Struc ture, vol. 22, no. 3 (2015) Obrázek 1. Výchozí situace vhodná k úvahám o zavedení systému pro správu vzorkù.
fatcat:lgacgigt7rdqhnmow3uzz3nogu