MOTIVES AND MOTIVATION OF TERRORIST ACTIVITY

P.S. Bilevskyi
2021 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
П.С., старший науковий співробітник Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України У статті досліджуються наявні теоретичні підходи до мотивів та мотивації терористичної діяльності. Констатується, що гостра потреба в належності до групи -це риса, яка є загальною для терористів всього світу, якими б різноманітними не були їхні ідеологічні цілі. В основі цієї потреби лежить неповна або роздрібнена психосоціальна ідентичність, тому єдине,
more » ... ть, тому єдине, завдяки чому індивід відчуває себе досить цілісним, -зв'язок із групою, належність до якої є важливим компонентом самосвідомості її члена. Крім того, тероризм, як правило, з'являється під впливом вагомих політичних мотивів, які до того ж часто освячені національно-ритуальними, релігійними та іншими ідеями. Серед глибинних і суто індивідуальних мотивів, які є спонукою найбільш жорстоких терористичних акцій, більшість кримінологів виділяє помсту. Наступним мотивом, який безпосередньо спонукає такі злочини, є спроба самоствердитися, проявити себе, довести собі та іншим цінність власної особистості, відійти від сірості та жалюгідності свого існування. Практика останніх років свідчить, що однією з рушійних сил, яка спонукає осіб до терористичної діяльності, є корислива мотивація. Робиться висновок, що особи, які вдаються до терористичних акцій, відчувають себе відчуженими від суспільства, ображеними на нього або розцінюють себе як жертву несправедливості. Їх мотиви акумулюються у двох напрямах: прагнення до реалізації своїх задумів і намірів, пов'язаних із цілями діяння, та задоволення потреби в насильстві, які є невід'ємними складниками агресії і жорстокості. Крім того, ця мотивація базується на вихідній меті діяння і конкретно спрямована на руйнування. При цьому домінуючий мотив цього злочину має подвійне підґрунтя: з одного боку, він є невід'ємною рисою людини, виходить зсередини, становить властивість особистості терориста, з іншого -є агресивною реакцією на ситуацію. Ключові слова: тероризм, терор, терористичний злочин, терористична діяльність, типологія терориста, мотивація злочину, мотив терористичної діяльності. The existing theoretical approaches to the motives and motivations of terrorist activity are analyzed in the article. It is stated that the urgent need to belong to a group is a trait that is common to terrorists around the world, no matter how diverse their ideological goals. This need is based on an incomplete or fragmented psychosocial identity, so the only thing that makes an individual feel quite whole is the connection with the group, belonging to which is an important component of the self-consciousness of its member. In addition, terrorism tends to be influenced by strong political motives, which are also often sanctified by national ritual, religious and other ideas. Among the deep and purely individual motives that motivate the most brutal terrorist acts, most criminologists single out revenge. The next motive that directly motivates such crimes is an attempt to assert oneself, to express oneself, to prove to oneself and others the value of one's own personality, to move away from the grayness and miserableness of one's existence. The practice of recent years shows that one of the driving forces that motivates individuals to commit terrorist activities is selfish motivation. It is concluded that a person who lags behind in terrorist acts feels sensitive to society, offends them or promotes himself as a victim of injustice. Their motives accumulate in two directions: the desire to realize their intentions and intentions related to the goals of the action, and to satisfy the need for violence, which are integral components of aggression and cruelty. In addition, this motivation is based on the original purpose of the activity and is specifically aimed at management. In this dominant motive of this crime there is a double subordination: on the one hand, it is an integral feature of the person, proceeds from within, the available power of the personality of the terrorist; on the other hand, is an aggressive reaction to the situation.
doi:10.32782/2524-0374/2021-4/108 fatcat:7ckyfvrh5bfrze2txpf2344aau