Dynamic Rebalancing Optimization for Bike-sharing System using Priority-Based MOEA/D Algorithm

Runqiu Hu, Zhizheng Zhang, Xinwei Ma, Yuchuan Jin
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3058013 fatcat:zza5telryvcdfatwnsvcqj3bpy