ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE İKAMETGÂH İLİŞKİSİ/BİR MEKÂNIN EVE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

Ahmet Uysal, Şenay Güngör, Ali Meydan
2017 Doğu Coğrafya Dergisi  
▼ Özet Coğrafya'daki 'kültürel dönüşüm' ve sosyal bilimlerdeki 'mekânsal dönüşüm'e bağlı olarak mekân kavramının insan ve toplum ile ilişkisine dair çalışmaların önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda coğrafyada 'genç coğrafyalar ', 'öğrenci coğrafyaları', 'yükseköğrenim coğrafyaları' gibi yeni alt dallar ortaya çıkmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalardan bazıları bir özne olarak öğrencilerin iç dünyasına girmeye çalışırken bazıları da farklı öğrenci gruplarının toplumsal özelliklerine
more » ... laşmıştır. Bu çalışmaların ortak noktası ise bütün bireyselliği ve toplumsallığı içine alan mekân kavramına vurgudur. Üniversite öğrencileri ve mekân arasındaki ilişki denildiği zaman ilk akla gelen yerlerden birisi de yurt, ev, apart gibi barınma yerleridir. Coğrafya disiplini içinde de özellikle son yıllarda ev kavramına dair çalışmalar artmıştır. Bu çalışmalarda ev ile ilgili farklı bakış açılarını ve paradigmaları görmek mümkündür. Fiziksel bir mekân olan ev, zamanla hatıraların ve duyguların biriktiği ya da toplumsal anlamların oluştuğu ev haline gelir. Araştırmada, öncelikle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerinin şehrin hangi bölgelerinde kaldıkları ve ne tür yerlerde ikâmet ettikleri * Dergiye Müracaat Tarihi: 29.05.2017 Üniversite Öğrencileri ve İkâmetgâh İlişkisi/Bir mekânın eve dönüştürülmesi: Nevşehir Örneği 16 • Doğu Coğrafya Dergisi -38 belirlendikten sonra öğrencilerin 'fiziksel bir mekânı' nasıl 'anlamlı bir mekân' haline getirdikleri incelenecektir. Ayrıca, bir yurt odasının, apart bir dairenin, bir evin, geçici de olsa nasıl 'yuva' haline getirildiği üzerinde durulacaktır. Nitel yöntemlerin kullanıldığı bu çalışma olgubilim deseni ile yürütülmüştür. Farklı fakültelerden 20 öğrenci ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Ev, yurt ve apart gibi yerlerde yaşayan öğrenciler, kaldıkları ortamda katılımcı gözlem yöntemi ile gözlenmiştir. Öğrencilerin kaldıkları yerdeki nesnelerle kurdukları ilişki ve fiziksel bir mekânı anlamlı bir mekân haline getirirken kullandıkları nesnelerin önemi etnografik yöntem üzerinden görülmeye çalışılmıştır. Abstract The studies about relationship between spaces and society have recently increased due to the cultural turn in geography and spatial turn in social science. In this respect, new subfields within the discipline of geography such as youth geographies, geographies of students, and geographies of higher educations have. Even though some studies have tried to indicate inner life of students as an individual agent, some have focused on the sociality of different student communities. It is worthy of notice that student accommodation such as home, the dorm, the peer sharing room is an important in geography. Homes carry significant material and symbolic value, and house as a material space turn into home as an emotional space over time.This presentation aims to draw attention to accommodation of students in NevsehirHacıBektaş University in retrospective sense, depicting and mapping accommodation. The main goal of this presentation is to hear out the young people in the higher education as a significant actor who has formed homes, and to explore the students' emotion and thoughts about their homes. Another goal of the presentation is to indicate emotional place-making and how students to organize their home. This presentation employs interview with 20 students from the diverse faculty of university, participant observation and ethnographic method to comprehend how to use the objects in students' accommodation for feeling at home.
doi:10.17295/ataunidcd.316850 fatcat:owj5ijc25jdzldzq2rvdohz5ma