Interesting Suicidal Attempt of Schizophrenia Patient: Nine Cylindrical Batteries in Abdomen

Serpil Bayındır, Fatma Koçyiğit, Mustafa Kahraman
2016 Klinik Psikiyatri Dergisi  
Foreign body ingestions are less common emergency problems in adults than in children. This rate more increases in patients who has comorbid conditions, especially using with psychoactive substances accompanying psychiatric disorders. The suicidal attempts are seen in % 10 of the schizophrenia patients which is particularly associated with their mood swings and disruptions of the treatment. When the schizophrenia patients admitt to the hospital have presented with a self-destructive impulsivity
more » ... ructive impulsivity and command hallucinations foreign body ingestion must keep in mind among the reasons. A day before the schizophrenia patient who has ingested 14 mm diameter, 50 mm length and 9 g. lenght nine cylindrical batteries, was applied urgent endoscopy. Patient was followed with serial radiography and clinic properities. After approximately 24 hours of arrival the batteries are excreted in the feces without complication Especially in children most of suisidal attempts about ingested the button batteries has been reported in lite rature, but we couldn't find out this number any case in adults. This case which has a greater number of foreign bodies, using drugs irregular and alcohol in psychatric patients may increase the number of suisidal attempts has been reported with literatüre. ÖZET Yabancý cisim yutulmasý, çocuklara oranla eriþkinlerde daha az rastlanan acil problemlerdendir. Özellikle psiki yatrik bozukluða eþlik eden psikoaktif madde kullanýmý gibi komorbid durumu bulunan hastalarda bu oran daha artmaktadýr. Þizofreni hastalarýnda % 10 oranýnda görülen suisidal giriþimler özellikle bu hastalarýn ruhsal durumlarýndaki dalgalanmalarý ve tedavilerindeki aksamalarý ile iliþkilidir. Karýn aðrýsý ile baþvuran þizofreni hastalarýnda kendine zarar verme dürtüsü ve komutsal halüsinasyonlar ön planda ise yabancý cisim yutmasý akýlda tutulmasý gereken nedenler arasýndadýr. Bir gün önce 14 mm çaplý, 50 mm uzunluðunda ve 9 gr aðýrlýðýnda dokuz adet kalem pil yutan þizofreni hastasýna acil endoskopi yapýldý. Seri grafilerle ve hastanýn klinik tablosu ile takip edildi. Geliþinden yaklaþýk olarak 24 saat sonra piller komplikasyonsuz olarak feçes ile dýþarý atýldý. Literatürde özellikle çocuklarda düðme þeklinde pil yutulmasý ile ilgili pek çok olgu bulunurken, eriþkin hastada bu sayýda silindirik pil yutulmasý olgusuna rastlamadýk. Bu olgu yabancý cisim sayýsýnýn fazla olmasý ve ilaç uyumu bozuk, alkol kullanýmý olan psikiyatrik hastalarýn suisidal giriþimleri arttýrabileceðini vurgulamasý açýsýndan sunulmuþtur.
doi:10.5505/kpd.2016.43531 fatcat:nklkabtf3jdnxnqpe6xnga3a7e