Efficient and stable polymer solar cells with solution-processed molybdenum oxide interfacial layer

Zhan'ao Tan, Deping Qian, Wenqing Zhang, Liangjie Li, Yuqin Ding, Qi Xu, Fuzhi Wang, Yongfang Li
2013 Journal of Materials Chemistry A  
doi:10.1039/c2ta00325b fatcat:boigxrzfhzd6zmiuznciyzby3i