The regularities of changes in plant height and the formation of spring barley yield under the influence of mineral fertilizers and foliar feedings in the Western Forest-Steppe
Закономірності зміни висоти рослин та формування урожайності ячменю ярого під впливом мінеральних добрив і позакореневих підживлень у Західному Лісостепу

N. Vega, Lviv National Agrarian University
2019 Vìsnik Lʹvìvsʹkogo nacìonalʹnogo agrarnogo unìversitetu. Agronomìâ  
Вега Н. Закономірності зміни висоти рослин та формування урожайності ячменю ярого під впливом мінеральних добрив і позакореневих підживлень у Західному Лісостепу Представлено результати досліджень впливу мінеральних добрив та позакореневих підживлень ячменю ярого добривами органічного походження з вмістом мікроелементів на параметри висоти рослин на темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу України. Методика досліджень передбачала закладання двофакторного польового досліду. Фактор
more » ... зні фони мінерального живлення: 1) без добрив ( контроль); 2) N 45 P 30 K 30 ; 3) N 60 P 30 K 30 ; 4) N 45 P 45 K 45 ; 5) N 60 P 45 K 45 ; 6) N 60 P 60 K 60 . Фактор Впозакореневі підживлення посівів у період вегетації добривами органічного походження з умістом мікроелементів на фоні мінеральних добрив: 1) без обробки; 2) Фертігрейн Фоліар; 3) Фрея-Аква. Встановлено, що позакореневе підживлення посівів за різних норм внесення мінеральних добрив позитивно впливає на біометричні показники, зокрема висоту рослин ячменю ярого. Найвищий приріст показника отримано на фоні внесення N 45 P 45 K 45 . Добриво Фертігрейн Фоліар сприяло отриманню показника висоти рослин на рівні 83,4 см, що зростав відносно варіанта без підживлення на 1,3 см. У результаті позакореневого підживлення добривом Фрея-Аква на фоні N 45 P 45 K 45 отримано максимальне значення висоти, яке становило 84,1 см за показника без проведення підживлення 83,4 см. Зазначено, що зростання висоти рослин на різних фонах мінерального живлення позитивно вплинуло на показники врожайності культури. За внесення N 60 P 30 K 30 та позакореневих підживлень Фертігрейн Фоліар і Фрея-Аква збільшення врожайності відносно варіанта без обробки було на рівні 0,14 та 0,26 т/га відповідно. Доведено, що на варіанті з нормою мінеральних добрив N 45 P 45 K 45 отримано найвищу врожайність за внесення добрив органічного походження з умістом мікроелементів. Вплив Фертігрейн Фоліар на цьому фоні проявився в отриманні показника на рівні 4,30 т/га, приріст до варіанта без внесення становив 0,24 т/га. Найвищу врожайність забезпечило застосування Фрея-Аква на фоні N 45 P 45 K 45 , де вона складала 4,38 т/га, тобто збільшувалася на 0,33 т/га. Встановлено тісний кореляційний зв'язок між урожайністю та висотою рослин за сумісного внесення мінеральних добрив та добрива органічного походження з вмістом мікроелементів Фрея-Аква, який описується коефіцієнтом детермінації 0,96. Ключові слова: темно-сірий опідзолений ґрунт, норми мінеральних добрив, добрива органічного походження, ячмінь ярий, висота рослин, урожайність.
doi:10.31734/agronomy2019.01.249 fatcat:6et4xcww75hirmwhtfaoa4euja