Algemene aspecten van financieel toezicht in Nederland

Arjan Scheltema, Michiel Scheltema
2009 Preadviezen Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht  
Inleiding Uw Vereniging heeft ons gevraagd een preadvies te schrijven over het financieel toezicht in Nederland. Dit sloot goed aan op het preadvies over financieel toezicht dat wij kortgeleden uitbrachten voor de Vereniging voor effectenrecht in Nederland. 1 De actualiteit van het onderwerp leent zich zeker voor verdere discussie. Tegelijkertijd preadviseren onze Belgische collega's over het toezicht op de energiesector. Hoewel beide sectoren gelijkenis vertonen, zijn er ook aanzienlijke
more » ... illen, zodat de vergelijking tussen het toezicht in beide sectoren niet zonder meer mogelijk is. Teneinde een zo vruchtbaar mogelijke discussie over beide preadviezen te bevorderen, hebben wij in dit preadvies de volgende werkwijze gekozen. Wij hebben het eerste deel van ons eerdere preadvies tot uitgangspunt gekozen. Dat behandelt enkele algemene vragen omtrent de wijze waarop het toezicht in de financiële sector ingericht moet worden. In dit preadvies bouwen wij daarop in zoverre voort, dat wij in het verlengde daarvan willen nagaan in hoeverre de conclusies voor de financiële sector veralgemeniseerd kunnen worden. Ons ontbreekt voldoende kennis van de energiesector om dit geheel toe te snijden op die sector, maar wij zullen waar mogelijk toch de energiesector bij die veralgemenisering betrekken. Voor de Nederlandse situatie heeft dat nog een bijzonder voordeel. Een belangrijk onderscheid tussen de energiesector en de financiële sector was tot nu toe dat de energiebedrijven in belangrijke mate in handen van overheden waren. De laatste tijd is die situatie als gevolg van de privatisering ingrijpend veranderd. Grote stroomproducenten zijn of komen in handen van private, vaak buitenlandse, bedrijven. Het gevolg daarvan is dat het publieke belang niet meer bewaakt kan worden door de overheden als aandeelhouders. Daardoor komt het accent voor de behartiging van het publieke belang veel sterker op de regulering en het toezicht te liggen. Dit maakt de vergelijkbaarheid van de problematiek met die in de financiële sector groter. Daar zijn de aandeelhouders altijd al private partijen geweest, en moet het publieke belang − dat blijkens de crisis ook in deze sector heel groot is − door regulering en toezicht worden bewaakt. In Nederland moet de energiesector nog aan die situatie wennen. De ervaringen in de financiële sector, voor zover die zich lenen voor een meer algemene toepassing, kunnen daarbij behulpzaam zijn. 1. A.H. Scheltema en M. Scheltema, Financieel toezicht in bestuursrecht en privaatrecht, Noodzakelijke veranderingen na de crisis, Serie Van der Heijden Instituut deel 101, Kluwer 2009. Dit artikel uit Preadviezen Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker
doi:10.5553/pvvr/266671262009003001001 fatcat:uvkbtacgnbh4ldwl4k6rnqiney