Social Media Aspect of Corporate Profiles of Universities: The Divide Between Public and Private Universities
Üniversitelerin Kurumsal Profillerinin Sosyal Medya Boyutu: Devlet ve Vakıf Üniversitesi Ayrımı

Ayşe Aslı Sezgin, Zaliha İnci Karabacak, Kamile Elmasoğlu, Emir Türkoğlu
2019 Yuksekogretim Dergisi  
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mimarl›k ve Tasar›m Fakültesi, Görsel ‹letiflim Tasar›m› Bölümü, Ankara 3 Ankara Hac› Bayram Veli Üniversitesi, ‹letiflim Fakültesi, Halkla ‹liflkiler ve Tan›t›m Bölümü, Ankara İD İD İD İD D D ünyada oldu¤u gibi Türkiye'de de "e¤itim-ö¤retim" ve özellikle "yüksekö¤retim" alan›nda son y›llarda yaflanan geliflmeler dikkat çekmektedir. 2007 y›l›ndan itibaren, Türkiye'de üniversitelerin say›lar›n›n artmas› ve hemen hemen her ilde bir üniversitenin
more » ... birlikte, yüksekö¤retim alan›nda yo¤un bir rekabet ortam› yaflanmaya bafllam›flt›r. Meslek edinmeye yönelik e¤itimin al›nmas› için seçilen e¤itim kurumlar›, dünya standartlar›na uyum sa¤lamak ve mezuniyet sonras› istihdam imkân›n› artt›rabilmek için uzman-l›¤a dayal› alanlarda e¤itim veren bölümler ekseninde tercih edilmeye bafllanm›flt›r. Üniversiteler, ayn› zamanda belirtilen önceliklerin yan› s›ra bulunduklar› bölgenin gelifliminde de söz sahibi kurumlar olarak düflünülmektedir. Türkiye'de, üniversite say›s›n›n ve buna ba¤l› olarak da ö¤renci ve ö¤retim eleman› say›s›n›n artmas› neticesinde yükse-kö¤retim alan›nda kalitenin düflürülmeden hizmet sunumunun yap›labilmesi için kaynaklar›n etkin ve verimli kullan›m› önemli bir konu haline gelmifltir (Y›lmaz ve Kesik, 2010). Vak›f üni-Ampirik Araflt›rma / Original Empirical Research www.yuksekogretim.org ‹letiflim alan›nda dünyada yaflanan de¤iflimlerin, 1990 y›l› sonras›nda Türkiye'deki yans›malar›, zaman içinde çok sesli bir yap›n›n oluflmas›n› sa¤lam›flt›r. Özellikle 2000'li y›llardan itibaren, medya içeri¤inin kullan›-c›lar taraf›ndan üretilmesine izin veren, etkileflimli Web 2.0 ortam›n›n etkisi kurumsal anlamda da gözlenmifltir. Bu çal›flma, sosyal medyan›n Türkiye'deki kurumlar taraf›ndan kullan›m›na kurumsal kimlik ve kurumsal iletiflim kavramlar› çerçevesinde karfl›laflt›rmal› bir bak›fl aç›s› ile yaklafl-may› hedeflemifltir. Bu amaçla, 2007 y›l›ndan sonra Türkiye'de kurulan üniversitelerin sosyal medya a¤lar›ndaki kurumsal profilleri, içerik analizi yöntemiyle incelenmifltir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) taraf›ndan desteklenerek sonuçland›r›lan projenin bir özeti niteli¤inde olan bu çal›flmada, Türkiye'deki üniversiteler, farkl› bir bak›fl aç›s›yla, sosyal medya a¤lar› vas›tas›yla incelenmifltir. Türkiye'deki 43 devlet ve 36 vak›f üniversitesinin Facebook sosyal medya a¤lar›ndan elde edilen veriler, tarama yöntemiyle, analizin kapsam›na göre tespit edilen 8 ayr› kategorideki ölçütler alt›nda, içerik analizi yöntemiyle incelenmifltir. Bu analiz için görünüfl, tekrarlan›fl s›kl›¤› ve yo¤unluk sayma birimleri kullan›lm›flt›r. Çal›flma, konuya iliflkin yeni bir yaklafl›m ve kurum-lar›n sosyal medya a¤› kullan›m›na iliflkin bir model önerisi sunmas› aç›-s›ndan önem tafl›maktad›r. Anahtar sözcükler: Kurumsal iletiflim, kurumsal kimlik, sosyal medya, yüksekö¤retim. The changes in the field of communication that have been taking place all over the world since 1990 have resulted in a polyphonic communication structure in Turkey. From the 2000s on, in particular, the Web 2.0 interactive media allowing individual users to create their own content have also had a deep impact on communication at the organizational level. From a comparative perspective, this study aims to analyze the use of social media by organizations in Turkey in terms of the concepts of corporate identity and corporate communication. For this purpose, the corporate social network profiles of the Turkish universities established after 2007 were analyzed through content analysis. In this study, which can be considered as a summary of our project supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜB‹TAK), the universities in Turkey were analyzed by focusing on social media networks. The data, obtained from the social media network named Facebook, which is used by 43 state universities and 36 foundation universities in Turkey, were analyzed by applying 8 different criterion categories that had been revealed by our surveying method conducted within the scope of the study. Appearance, frequency of re-occurrence, and intensity were used for this analysis. This study is significant as it presents a new approach concerning the subject, and it provides a model related to the organizational/institutional use of social media networks.
doi:10.2399/yod.19.005 fatcat:wer4ddj4onexbe6jo6oqnd27wu