ΣΥΜΒΟΛΗ ElΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ, ΤΥΠΟΥ Α, ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΖΩΟΤΙΑΣ1969

Χ. ΠΑΠΠΟΥΣ, Δ. ΜΠΡΟΒΑΣ, Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ
1970 Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  
NO ABSTRACT AVAILABLE
doi:10.12681/jhvms.19911 fatcat:kmm4vv2gqzbedo5docezugwed4