Z Ziemi włoskiej do Polski. Cmentarz Żołnierzy Włoskich we Wrocławiu z okresu pierwszej wojny światowej i jego dalsze losy / From the Italian Land to Poland . the Italian Military Cemetery of World War I in Wrocław

Grażyna Trzaskowska
2015 Italica Wratislaviensia  
Z Ziemi włoskiej do Polski. CmentarZ ŻołnierZy włoskiCh we wroCławiu Z okresu PierwsZej wojny światowej i jego dalsZe losy Żołnierze włoscy pochowani na wrocławskim Grabiszynie byli uczestnikami pierwszej wojny światowej. Miejsce ich spoczynku, spowite na co dzień ciszą, skłania do refleksji i zadumy nad tragizmem wojen i ich ofiar. We Wrocławiu wiedza o grobach wojennych żołnierzy włoskich nie jest zbyt rozległa i zwykle ogranicza się do stwierdzenia faktu, iż byli oni niemieckimi jeńcami
more » ... eckimi jeńcami wojennymi, m.in. spod Caporetto 1 . Ten stan rzeczy jest wynikiem braku szerszych przekazów źródłowych i nielicznych publikacji, które przybliżałyby ten fragment dziejów miasta 2 . Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje artykuł Zygmunta Antkowiaka Krzyże synów Italii z 1986 r., który w popularnej formie ukazuje 1 Grób wojenny (mogiła wojenna) jest to odrębne miejsce pochowania ofiar wojny -żołnierzy lub osób cywilnych zmarłych lub poległych z powodu działań wojennych. Zob. G. Trzaskowska, Cmentarze wojenne we Wrocławiu 1939-2002 Instytutu Pamięci Narodowej -Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 311. 2 Dzieje włoskiej nekropolii wojennej we Wrocławiu nie były również przedmiotem badań historycznych w Niemczech.
doi:10.15804/iw.2014.05.08 fatcat:ydzz22ayyjgzxjst4bxnlyet4i