Neocuproine–KOtBu promoted intramolecular cross coupling to approach fused rings

Chang-Liang Sun, Yi-Fan Gu, Wei-Ping Huang, Zhang-Jie Shi
2011 Chemical Communications  
doi:10.1039/c1cc13907j pmid:21826331 fatcat:ros3vheocnbdhgsav2y7gtis74