TÍNH HỘI TỤ – LAN TỎA VÀ NHU CẦU LIÊN KẾT TRÊN DẢI ĐẤT MIỀN TRUNG

Trần Đình Hằng
2020 HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES  
Từ những điều kiện địa lý tự nhiên không mấy thuận lợi, Huế từng bước trở thành một trung tâm chính trị thời Đàng Trong, thời Nguyễn. Trong vai trò Kinh đô, Huế tụ hội những tinh hoa nhân tài, vật lực của cả nước và chuyển hóa, lan tỏa ảnh hưởng trở lại ra bên ngoài, trở thành một trung tâm tư tưởng, tôn giáo tín ngưỡng và văn hóa nghệ thuật, giáo dục đào tạo... Cơ chế "đất lành" trở thành bài học cho quá trình chuyển hóa từ Kinh đô trở thành Cố đô, để khả dĩ có thể tái phục hồi "sinh lực Huế"
more » ... rên nền tảng phát huy những giá trị bản sắc đặc trưng, biến thành những sản phẩm độc đáo theo phép lợi thế so sánh. Để thay thế sức mạnh cưỡng chế trưng tập của Kinh đô xưa, Cố đô nay phải xây dựng "đất lành" bằng môi trường, cơ chế để liên kết vùng, liên kết địa phương, liên kết ngành và nhất là liên kết – hợp tác trong vấn đề con người, nguồn nhân lực để thực sự xây dựng Huế trở thành một trung tâm trọng yếu trên địa bàn các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.
doi:10.26459/hueunijssh.v129i6e.6060 fatcat:zhbhmlbvlbax3oyvhmd226sxd4