Seminarium naukowe poświęcone muzyce w katedrach polskich

Antoni Pietrzyk
1986 Ruch Biblijny i Liturgiczny  
SEMiNARSUM NAUKOWE POŚWIĘCONE MUZYCE W KATEDRACH POLSKÎCH W dniach 24-25 września br. odbyło się w gmachu Wyższego Semi narium Duchownego w Łomży naukowe seminarium poświęcone muzyce w katedrach polskich. Seminarium to połączone zostało ze statutowym zjazdem członków Sekcji Wykładowców Muzyki Kościelnej w Polsce. W seminarium wzięło udział 30 członków Sekcji. W trakcie trwania semi narium wygłoszone zostały następujące referaty: 1. Zarys dziejów muzyki w katedrze wawelskiej (Marta Pielech -War
more » ... zawa UW). 2. Dzieje muzyki w katedrze chełmińskiej w Chełmży i Pelplinie (ks. Edward Hinz -Pelplin). 3. Muzyka w katedrach polskich dzisiaj (ks. Zdzisław Bernat -■ Poznań). Ten ostatni referat został opracowany na podstawie ankiety rozesłanej przez autora do wszystkich ośrodków katedralnych w Polsce. Świadomie zaprogramowana doborem referatów wygłoszonych w ra mach seminarium konfrontacja między życiem muzycznym w katedrach polskich w przeszłości i współcześnie uwydatniła niepokojące zjawisko ge neralnego spadku zainteresowania kultywowaniem muzyki religijnej i li turgicznej w ośrodkach katedralnych, które w gruncie rzeczy powinny być instytucjami wiodącymi i inspirującymi życie muzyczne w diecezji. Nie mniej spotyka się sporadycznie takie inicjatywy nawiązujące do chlub nych tradycji i wzorów z przeszłości Kościoła, które wydatnie przyczyniają się do kultywowania muzyki religijnej i liturgicznej na dobrym profesjo nalnym poziomie zarówno pod względem wykonawczym, jak też pod wzglę dem doboru repertuaru. Nadzieję budzi fakt wzrostu zainteresowania mu zyką chóralną w wielu ośrodkach katedralnych. Niektóre chóry katedralne nie tylko współuczestniczą w tworzeniu oprawy muzycznej nabożeństw li turgicznych, ale coraz częściej biorą udział w wykonywaniu nawet cyklicz nych koncertów muzyki religijnej. Natomiast niepokój może budzić fakt stosunkowo małego zainteresowania muzyków katedralnych chorałem gre goriańskim, wykonywanym aktualnie w większości kościołów katedralnych w zasadzie sporadycznie. Ze statystycznego punktu widzenia korzystnie przedstawia się poziom wykształcenia zawodowego organistów i dyrygentów w ankietowanych kościołach katedralnych. Większość z nich legitymuje się dyplomem ukoń czenia wyższych studiów muzycznych. Zatem jedynie słabym ich rozezna niem w skarbcu tradycyjnej muzyki kościelnej można tłumaczyć fakt że nująco małego zainteresowania muzyków kościelnych repertuarem muzyki dawnej, kosztem preferowania muzyki XiX-wiecznej i późniejszej, nie zawsze w pełni korespondującej zarówno pod względem treściowym, jak i artystycznym z powagą nabożeństwa liturgicznego. Niezbyt dobrze przedstawia się też stan instrumentów muzycznych funkcjonujących w kościołach katedralnych. Jako swoiste curiosum można traktować przypadek przeprowadzenia ostatniego remontu organów ka-
doi:10.21906/rbl.1593 fatcat:qqizao4fsrbhxnl2v64zcn2jcm