Modal Analysis and Structure Optimization of Permanent Magnet Synchronous Motor

Jian Zhao, Zhibin Wang, Haiqiang Liu, Fan Ning, Xuewu Hong, Jingjuan Du, Ming Yu
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3017679 fatcat:b3qwywvswvdchkkcuxtiboxyum