İşletme Sermayesi Yönetimi ve Karlılık ilişkisi: Doğrusal Olmayan İlişkinin BIST Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler Sektöründe Sınanması

Burcu DİNÇERGÖK
2019 Muhasebe ve Finansman Dergisi  
ÖZET İşletme sermayesi yönetimi ve karlılık ilişkisi literatürde geniş çapta araştırılmış olan bir konu olmasına rağmen, söz konusu ilişki çoğunlukla doğrusal modellerle test edilmiştir. Oysa ki işletme sermayesi unsurlarından alacaklar, stoklar, ticari borçlar ve karlılık arasındaki ilişki doğrusal olmayabilir. Özellikle düşük seviyelerdeki alacak, stok ve ticari borçların arttırılması karlılığı arttırırken, belirli bir düzeyin üzerindeki unsurların arttırılması karlılığa zarar verebilir. Bu
more » ... rar verebilir. Bu çalışmanın amacı, 2005-2016 yılları arasında Borsa İstanbul Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler Sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için işletme sermayesi yönetimi ve karlılık ilişkisini doğrusal olmayan modelle tespit etmektir. Uygulanan Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM) yönteminin sonuçları özellikle alacaklar, ticari borçlar ve karlılık arasında doğrusal olmayan, konkav bir ilişkinin varlığına kanıt sunmaktadır. Stoklar için elde edilen sonuçlar ise teorik beklenti ile uyumlu değildir. ABSTRACT The relationship between working capital management and profitability is extensively investigated in the literature; much of this literature tests this relationship using linear models. However, the relationship between the components of working capital, namely; receivables, inventories, trade payables and profitability, may not be linear. At low levels of receivables, inventories and trade payables, increasing the amount of working capital components may increase profitability up to a point, but above that point additional increases may harm profitability. The aim of this study is to test this expected nonlinear relationship using data on the firms quoted to Istanbul Stock Exchange Chemical, Petrolium, Rubber and Plastic Products Sector over the 2005-2016 period. Results of the Generalized Method of Moments (GMM) analysis indicates that there is a significant nonlinear and concave relation between receivables, trade payables and profitability ratios. As for the inventories the results are not inline with the theoric expectations.
doi:10.25095/mufad.536037 fatcat:i6nm5dfcjzdg3gezte5ok6zbqq