Characterization of Psychrophilic and Psychrotolerant Cultivable Bacteria in Alpine Soil in Iran

الهام لشنی, بهار شهنواز, علی مخدومی
2020 Biological Journal of Microorganism  
مقدمه: در اکوسیستم‌های سرد، باکتری‌ها نقشی حیاتی در چرخه‌های بیوشیمیایی، تجزیۀ زیستی آلاینده‌ها و زیست‌فناوری دارند؛ به‌همین‌علت در سال‌های اخیر، توجه زیادی به شناسایی و ارزیابی آنزیم‌های خارج‌سلولی آنها شده است. مواد و روش‏‏ها: در پژوهش حاضر، 43 باکتری سرمادوست یا مقاوم به سرما از خاک‌های آلپی در محیط‌کشت‌های متفاوت جداسازی و مشخصه‌یابی شدند و توانایی باکتری‌های یادشده در تولید آنزیم‌های خارج‌سلولی مطالعه شد. نتایج: باکتری‌های مطالعه‌شده به پنج گروه اصلی شامل Actinobacteria،
more » ... bacteria α و Bacteroidetes تعلق داشتند و درمجموع، تعداد 9 جنس شناسایی شدند که جنس‌های Arthrobacter، Bacillusو Pseudomonas فراوانی بیشتری را نشان دادند. بحث و نتیجه‏گیری: تمام سویه‌های به‌دست‌آمده توانایی تولید حداقل یک آنزیم خارج‌سلولی را داشتند و فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک در بین سویه‌ها بیشتر بود. فعالیت سلولاز و پکتیناز به‌ترتیب در 44 و 22 درصد سویه‌ها مشاهده شد. مطالعۀ حاضر نشان داد هنگامی که علاقه‌مند به یافتن منابع زیستی برای تولید آنزیم‌های خارج‌سلولی فعال در سرما به‌منظور باز‌کردن پنجره‌های جدید برای کاربردهای زیست‌فناوری باشیم، باکتری‌ها در محیط‌های سرد نامزدهای مناسبی برای جستجو هستند
doi:10.22108/bjm.2020.121439.1273 doaj:dfc8fd012b1f47e7ac014c0e443e00b4 fatcat:53pmf2zzxjejzdphu2bhc63zoq