Ideas of Serbian enlighteners on creating a new concept of education
Ideje srpskih prosvjetitelja o stvaranju nove koncepcije vaspitanja

Vesna Kovačević
2019 Sinteze  
Сажетак: Просвјетитељска концепција васпитања у Срба се крајем 18. вијека са закашњењем почела развијати. Просвјетитељска концепција васпитања настала је и развијала се као интегрални дио хуманистичкопросвјетитељског покрета. Њено основно извориште представљају филозофско-социолошке идеје многих европских просвјетитеља и напредне европске мисли. Таква концепција није била оригинална али је представљала епохални напредак за српску педагогију, школу и васпитање. Велики број српских просвјетитеља
more » ... астојао је да створи нову концепцију васпитања. Вјеровали су у неограничене моћи васпитања и сматрали да једино оно може промјенити друштво. Посебан допринос конституисању нове концепције васпитања дао је први српски просвјетитељ и учитељ Свети Сава, затим први српски рационалиста Доситеј Обрадовић као и велики критичар и реформатор школе Васа Пелагић. Аутор у овом раду представља основне педагошке идеје српских просвјетитеља, схватање суштине васпитања и његовог циља као и погледе на нову школу. Кључне ријечи: циљ васпитања, концепција васпитања, српски просвјетитељи. УВОДНО РАЗМАТРАЊЕ Крајем 18. вијека јавио се снажан хуманистичкопросвјетитељски покрет у Срба. Српски просвјетитељи, педагози и реформатори увидјели су да је неопходна реформа школе како би се ишло у корак са развојем друштва. Вјерујући у неограничену моћ васпитања помоћу кога је могуће преобразити једно друштво изнијели су своје идеје везане за "васпитање новог човјека за ново 1 vesna.kovacevic94@gmail.com Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет
doi:10.5937/sinteze8-16005 fatcat:g2ym6surqbcbnkiqfytmbs4g6a