Komplexní pohled na migraci z pera prof. Borjase

Dagmar Brožová
2015 Politicka Ekonomie  
Kniha G. J. Borjase, profesora ekonomie a sociální politiky na Harvard Kennedy School, je další z řady jeho excelentních publikací z oblasti ekonomie trhů práce. Syntetizuje teoretické poznání z oblasti ekonomie migrace, vysvětluje teorie a doprovází je přiměřeným algebraickým a srozumitelným grafi ckým aparátem. Pracuje s empirickými daty a představuje ekonometrické modely a metody vhodné k jejich zkoumání, zejména k identifi kaci příčin a důsledků mezinárodních migračních toků. S ohledem na
more » ... oků. S ohledem na to, že asi 215 milionů lidí, což jsou přibližně 3% světové populace, nežijí v zemích, kde se narodili, stává se ekonomie migrace stále důležitější součástí nejen ekonomie trhů práce, ale celého ekonomického obrazu společnosti. Země rozvinutého světa se stávají "nations of imigrants". I když prof. Borjas musel velmi zvažovat, kterým tématům věnuje prostor ve své nové knize, tématu migrace se dostalo uceleného zpracování vedeného jasnou logickou linkou neoklasické mikroekonomie, které je přínosem pro intelektuální rozvoj teorie migrace. Efektivní alokaci pracovníků do pracovních míst a maximalizaci celkové hodnoty produktu zajišťují v konkurenční ekonomice trhy prostřednictvím vyrovnávání hodnoty mezního produktu práce. "Migrace je klíčovým nástrojem trhu práce k překonávání tržních neefektivností a k zajištění, že se pracovníci dostanou na taková pracovní místa, v nichž jsou nejproduktivnější," píše prof. Borjas (s. 2). Představuje imigranty jako racionální ekonomické agenty, kteří činí ta nejlepší možná rozhodnutí s ohledem na zdroje, které mají k dispozici. Jejich chování má jednoznačné redistribuční konsekvence: jedni získávají a druzí ztrácejí. Kniha je tematicky rozdělena do 9 kapitol a na konci je originální a obsahově inspirující závěr. Kapitola 1 Výběr imigrantů (The Selection of Immigrants) popisuje migrační rozhodování. Borjas otevírá svoji ekonomii migrace jednoduchou otázkou: Kdo se rozhoduje migrovat? Již v roce 1932, laureát Nobelovy ceny John Hicks tvrdil, že jsou to rozdíly v čistých ekonomických výhodách, zejména pak rozdíly ve mzdách, které jsou hlavním důvodem migrace (The Theory of Wages. London, Macmillan, p. 76). Borjas vedle mzdového diferenciálu vysvětluje zásadní úlohu schopností: právě jejich distribuce odděluje (selection process) ty, kteří odcházejí ze země, od těch, kteří zůstávají. Diskutuje i další faktory, které motivují některé osoby z původních zemí emigrovat. Borjas přináší ekonomický model migračního rozhodování jakožto rozhodování o investici do lidského kapitálu. Lidé, kteří se rozhodnou migrovat, předpokládají, že jejich očekávané výnosy z migrace převýší náklady na ní. Teoretické vysvětlení ilustruje aplikace grafi ckého Royova modelu (Roy, A. D., 1951,
doi:10.18267/j.polek.1020 fatcat:6amdukxckrdulacn3adsb6swrq