The focus group method and possibilities of its application in kinantropological research
Metoda focus group a možnosti jejího využití v kinantropologickém výzkumu

Luděk Šebek, Jana Hoffmannová
2010 Tělesná Kultura  
Předloženo v lednu 2010 V článku se zabýváme problematikou focus groups a možností jejich využití v kinantropologickém výzkumu. V analýze elektronických informačních zdrojů Univerzity Palackého jsme se zaměřili na výzkumné projekty opírající se o metodu focus group. Analýza zdrojů z uvedených databází doplněných o přehled dostupné literatury ukázala, že v oblasti kinantropologie je tato metoda využívána v minimální míře. Cílem našeho příspěvku je představení metody focus group a naznačení
more » ... tí její aplikace v kinantropologickém výzkumu. Na základě shrnutí poznatků o metodě focus group jsme dospěli k závěru, že focus groups mohou představovat způsob, jak zachytit takové jevy, jako jsou vliv sociálního okolí, subkulturních aspektů, či vnímané osobní účinnosti na utváření postoje k celoživotnímu učení v kontextu pohybové aktivity. Potvrzení naznačených možností pak budou předmětem našeho dalšího zkoumání. Klíčová slova: Kvalitativní výzkum, focus group, kinantropologie, rekreologie. ÚVOD Kvalitativní metody výzkumu jsou v současné době pevně etablovány v nejrůznějších oborech. Oblast kinantropologického výzkumu není v rozvíjení nových, kvalitativně orientovaných přístupů výjimkou. Zkušenosti ukazují, že některé zkoumané oblasti se hodí spíše pro kvalitativní typy výzkumu. Příkladem může být případ výzkumu, který se snaží odhalit podstatu individuálních zkušeností s určitým jevem či situací (např. formování či změna vztahu účastníků k jízdnímu kolu v rámci kurzu cykloturistiky s dramaturgicky pojatou vnitřní pro-
doi:10.5507/tk.2010.009 fatcat:3ful6a56p5dsjmchbng4zdqaxi