Respiratory Distress in Infants and Congenital Lobar Emphysema

Tuğce Aksu Uzunhan, Özlem Bostan Gayret, Meltem Erol, Özgül Yiğit
2015 Haseki Tıp Bülteni  
Özet Konjenital lober amfizem (KLA) nadir bir konjenital akciğer anomalisidir. Lober bronşun intrensek veya ekstrensek obstrüksiyonu hava hapsi ve aşırı havalanmaya neden olur. Klinik prezentasyon asemptomatikten, akut neonatal solunum yetmezliğine, tekrarlayan taşipne ve infeksiyon ataklarına kadar çeşitlilik gösterir. Ciddi semptomları olan olgularda lobektomi tüm dünyada kabul görmüş tedavi biçimidir. Son yıllarda antenatal ultrasonun ve radyolojik görüntülemenin yaygın kullanımı
more » ... llanımı asemptomatik veya hafif semptomları olan yenidoğan ve çocuklarda KLA'nın teşhisini mümkün kılmıştır ve bu çocukların bazılarında KLA'nın involüsyonu gösterilmiştir. Erken dönemde tanı konulup konservatif izlenen KLA'lı süt çocuğu olgumuz sunulmuştur. (Ha se ki T›p Bül te ni 2015; 53: 95-7) Anahtar Sözcükler: Konjenital lober amfizem, solunum sıkıntısı, süt çocuğu Abs tract Congenital lobar emphysema (CLE) is a rare congenital lung abnormality. Intrinsic or extrinsic obstruction of the lobar bronchus causes air trapping and hyperinflation Clinical presentation may vary from asymptomatic to acute neonatal respiratory failure, recurrent infectious episodes and tachypnea episodes. Lobectomy has been recognized as the most effective method of treatment in patients with severe symptoms. With the widespread use of antenatal ultrasound and radiological imaging in recent years, now it is possible to diagnose CLE in asymptomatic infants or infants with mild symptoms. In this paper, we present the case of a early diagnosed CLE in an infant who was followed up conservatively. (The Me di cal Bul le tin of Ha se ki 2015; 53: 95-7)
doi:10.4274/haseki.2014 fatcat:4ij2bbvsqbdqfod2yzyiumohiu