New knowledge in application of vaccines with Kina(K)strain in control and curbing of classical swine fever

Jasna Prodanov, Radoslav Dosen, Vladimir Polacek, Tamas Petrovic, Diana Lupulovic
2006 Veterinarski Glasnik  
Program suzbijanja i iskorenjivanja klasi~ne kuge svinja (KKS) u na{oj zemlji se godinama zasniva na vakcinaciji svih kategorija svinja Kina (K) -sojem virusa KKS, a nakon ustanovljavanja'ari{ta infekcije ne{kodljivim uklanjanjem inficiranog zapata svinja kao i na primeni svih mera propisanih pravilnikom. Me|utim, uprkos sprovo|enju svih navedenih mera, KKS se i dalje kontinuirano javlja. Epizootiolo{ka situacija u na{oj zemlji u toku 2005. godine je bila krajnje nepovoljna sa aspekta broja
more » ... a aspekta broja ustanovljenih'ari{ta KKS, pri~emu mo'e da se istakne da je samo u jednom ispitivanom epizootiolo{kom okrugu, oboljenje klini~ki, patomorfolo{ki i laboratorijski dijagnostikovano u 51 ekonomskom gazdinstvu. U uslovima kada se KKS kontinuirano javlja tokom cele godine, vakcinacija modifikovanom'ivom vakcinom mora da bude i dalje osnovna mera u spre~avanju pojavljivanja, {irenja, suzbijanja i eradikacije KKS. Radi koncipiranja {to efikasnije dalje strategije kontrole i suzbijanja oboljenja, u radu su prikazani naj-zna~ajniji aspekti u pogledu efikasnosti, sigurnosti, kao i terenska iskustva u primeni vakcina koje se zasnivaju na K-soju virusa KKS. Klju~ne re~i: klasi~na kuga svinja, vakcinacija, Kina soj Program suzbijanja i iskorenjivanja klasi~ne kuge svinja (KKS) u na{oj zemlji se godinama zasniva na vakcinaciji svih kategorija svinja (priplod, zalu~ena prasad i tovljenici) Kina (K) -sojem virusa KKS. Nakon ustanovljavanja'ari{ta infekcije obavlja se ne{kodljivo uklanjanje inficiranog zapata svinja i primenjuju se 241
doi:10.2298/vetgl0604241p fatcat:h7csyobtnzd27klnigdinnn7bq