High Performance and Power Efficient On-Chip Network Designs through Multiple Injection Ports [thesis]

Jesús Camacho Villanueva
ii iii iv Contents Contents Acknowledgements iii Abstract xvii Resumen xix Resum xxi viii Contents Per a la primera proposta (la topologia NR-Mesh), s'aconseguixen unes millores en prestacions d'un 7% i fins a un 75% en reducció de consum com a mitjana, comparat amb la malla 2D (o malla de 2 dimensions). Per a la següent proposta, la malla concentrada paral.lela (PC-Mesh), els beneficis en xxi xxii Resum prestacions són de fins a un 20%, així com d'un 60% en reducció de consum, per a un sistema
more » ... de 32 nodes. A més, quan el tràfic en la xarxa augmenta, la malla concentrada paral.lela supera a la malla concentrada (C-Mesh), no obstant això, quan el tráficés reduït, la PC-Mesh es comporta exactament igual a la malla concentrada. En la segent proposta, queés la malla parallela concentrada homogènia (HPC-Mesh), aconseguim una tolerància a fallades completa sense necessitat d'augmentar recursos en la xarxa. Per a tràfics no excessius, la HPC-Mesh hiés prou. No obstant això, quan el tràfic en la xarxa augmenta significativament, es requerix d'un disseny híbrid entre la PC-Mesh i la HPC-Mesh, el quinés la nostraúltima proposta (anomenada HNPC-Mesh). Finalment explorem la malla 2D amb canals exprés. Encara que el temps d'execucióés lleugerament inferior al de les nostres propostes, el consum augmenta enormement a causa de l'alt grau d'enllaços dels encaminadors.
doi:10.4995/thesis/10251/18235 fatcat:rlwti5a3tjbl7mkstawl2wmur4