Liderin Karanlık Yüzü: Toksik Liderlik Davranışlarının Çalışanların İş Tatminine Etkisi1 (The Dark Side of The Leader: The Effect of The Toxic Leadership Behavior on The Job Satisfaction of Employees)

Yeşim Eriş, Korhan Arun
2020 İşletme Araştırmaları Dergisi  
Amaç -Literatürde liderlerin iş tatminine yönelik pozitif yaklaşımlar araştırılmakla beraber, liderliğin olumsuz taraflarıyla alakalı çalışmalar yeterliği ve tatmin edici değildir. Bu bakımdan, araştırmada yöneticilerin toksik liderlik özelliklerinin çalışanların iş tatminine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında yöneticilerin toksik liderlik düzeylerini belirlemek ve belirlenen yönetici davranışlarının çalışanlarının iş tatmini düzeyleri ile ne kadar ilişkili olduğunu ve bu
more » ... olduğunu ve bu davranışları ne kadar etkilediğini araştırılmıştır. Yöntem -Araştırmanın evrenini, Marmara Bölgesi'nde bulunan kamu bankalarında çalışan personel oluştururken örneklemini evrenden kolayda örnekleme yolu ile belirlenmiş olan 302 banka çalışanı oluşturmaktadır 302 banka çalışanından gelen veriler, betimsel istatistiki yöntemler ve çıkarımsal istatistiki yöntemlerden t-testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon, basit doğrusal regresyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular -Genel olarak banka çalışanlarının algıladıkları toksik liderlik düzeyi, iş tatmini düzeylerini azaltmaktadır. Araştırmada Toksik Liderlik ve İş Tatmini arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çalışanların iş tatmini düzeylerinin belirleyicisi olarak toksik liderlik ile ilişkilerinin zayıf olduğu görülmüştür. Tartışma -Banka çalışanları toksik liderliğe ilişkin algıları arasında "kurumda görev alınan pozisyon" değişkenine göre istatistikî açıdan anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Banka çalışanlarının iş tatminine ilişkin algıları arasında "eğitim durumu", "mesleki tecrübe", "kurumda çalışma süresi" ve "kurumdaki pozisyon" değişkenlerine göre tüm boyutlarda istatistikî açıdan anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: Leader Toxic Leadership Job Satisfaction Article Classification: Research Article Purpose -The aim of the study was to determine the effect of toxic leadership characteristics on job satisfaction of employees. In this context, it has been investigated to determine the toxic leadership levels of managers and to determine the relationship between the level of job satisfaction of the employees and the effects of the determined managerial behaviors. Design/methodology/approach -The universe of the research consists of 302 bank employees whose sampling was determined by sampling easily from the universe while creating personnel working in public banks in the Marmara Region. Data from 302 bank employees t-test, one-way variance from descriptive statistical methods and inferential statistical methods through the SPSS 25. program. analysis, correlation was analyzed using simple linear regression analysis.
doi:10.20491/isarder.2020.949 fatcat:jvowe33mnjftdbzjz3cxw5tevm