Aurora Borealis [stub]

1841 The Irish Penny Journal  
fatcat:k37ghhrygbdc7asvvrydrjvto4