Üç Farklı Solid Tümörde Serum Adiponektin Düzeyleri

Banu Öztürk, Faruk Kutlutürk, Emel Sezer
2018 Turkish Journal of Diabetes and Obesity  
Aim: In the recent clinical trials showed that decreased serum adiponectin levels were associated with several cancer types (breast, prostate, endometrium and colorectal cancers; adiponectin have anti-proliferative and proapoptotic effects on cancer cells, in-vitro. In this study, we aimed to investigate, serum adiponectin levels in the patients with three different cancer types (colorectal, lung and gastric cancer) and healthy controls and the association between BMI, tumor stage and serum
more » ... stage and serum adiponectin levels. Material and Methods: A total of 25 CRC, 18 lung, 18 gastric cancer patients and sex and age matched 18 healthy controls were enrolled to study. Tumor characteristics (stage, grade, surgery and other treatments), clinical and laboratory findings were recorded. ÖZET Amaç: Klinik çalışmalar adiposit ile ilişkili bir ürün olan adiponektin düzeylerindeki azalmanın meme kanseri, prostat, endometriyal ve kolorektal kanserleri de içeren çeşitli kanserlerle ilişkisi olduğu, in vitro ortamda adiponektinin kanser hücreleri üzerine antiproliferatif ve proapoptotik etkilerini olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada üç farklı kanser (kolorektal, akciğer, mide kanseri) hastalarında adiponektin düzeylerinin, sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması, adiponektin düzeylerinin vücut kitle indeksi (VKİ), tümör evresi ile ilişkilerinin incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 25 kolorektal, 18 akciğer, 18 mide kanseri hastası ile yaş ve cinsiyet uyumlu 18 sağlıklı birey kontrol grubu olarak alındı. Olguların tümör özellikleri (evre, grade, cerrahi ve diğer tedaviler) kaydedildi. Olgu ve kontrol grubunun rutin fizik muayene bulguları, hemogram ve biyokimyasal parametreleri kaydedildi ve analizler yapıldı. Bulgular: Olgu grubu (n=61) yaş ortalaması 64.3±10.6 yıl, kontrol grubunun (n=18) ise 61.8±10 yıldı (p=0.29). Olgu grubunun VKİ ortalaması kontrol grubuna göre düşük saptandı (24.5±4.6 ve 27.8±3.3 kg/m 2 , p=0.002). Olguların serum adiponektin düzeyleri sağlıklı kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (90.3±23.8 ng/mL karşın 114.8±44.2 ng/mL, p=0.03). En düşük adiponektin düzeyleri akciğer kanserinde 85.6±19.5 ng/mL) saptandı. Kolon ve gastrik kanserde adiponektin düzeyleri sırasıyla 87.7±19.2 ve 98.5±31.6 ng/mL idi. Akciğer ve kolorektal kanserli hastaların serum adiponektin düzeyleri sağlıklı kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde düşüktü (sırasıyla p değerleri 0.021 ve 0.020). Akciğer kanserli hastalarda serum adiponektin düzeyleri ile CRP arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı (Spearman's rho=0.560, p=0.016). Sonuç: Endometrium, meme, prostat, akciğer ve kolorektal gibi çeşitli kanser tiplerinde adiponektin düzeylerinin azaldığı gösterilmiştir. Bu çalışmada serum adiponektin düzeylerinin tüm kanserlerde azaldığı, kolorektal ve akciğer kanserli hastalardaki bu azalma istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü. Çalışmamız kanserli hastalarda adiponektin düzeylerinin önemini vurgulamakta ve bu yönde yapılacak çalışmalara ışık tutmaktadır. Özgün Araştırma / Original Article Bu makaleye yapılacak atıf: Öztürk B, Kutlutürk F, Sezer E. Üç farklı solid tümörde serum adiponektin düzeyleri. Türk Diyab Obez 2018;2: 65-71. Results: Mean age was 64.3±10.6 years in the whole patient group (n=61) and 61.8±10 years in healthy controls. The mean BMI of the case group was lower than that of the control group (24.5±4.6 kg/m 2 and 27.8±3.3 kg/m 2 , p=0.002). Serum adiponectin levels were significantly decreased in the patients (90.3±23.8 ng/mL vs 114.8±44.2 ng/mL, p). Serum adiponectin levels were 87.7±19.2 and 98.5±31.6 ng/mL in the CRC and gastric cancer patients. Compared to healthy controls, serum adiponectin levels were significantly decreased in the lung and CRC patients (p values 0.021 and 0.020). A significant positive correlation between serum adiponectin and CRP levels in lung cancer patients (Spearman's rho=0.560, p=0.016). Conclusion: Previous studies showed that serum adiponectin levels were decreased in several cancer types including breast, prostate, endometrium and colorectal cancers. In this study, serum adiponectin levels were decreased in cancer patients, significantly decreased in the patients with CRC and lung cancer. Our research emphasizes the importance of adiponectin levels in cancer patients and sheds light on the work to be done in this direction.
doi:10.25048/tjdo.2018.173 fatcat:kyinevea5naa3jqg3dhdmixevi