Entrepreneurial Intentions of Women: A literature review

Bhairab Chandra Patra, Department of Management Studies, Indian Institu te of Technology Roorkee, Usha Lenka, Department of Management Studies, Indian Institu te of Technology Roorkee
2019 Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW  
Entrepreneurial intentions research has been steadily growing and has recently gained more momentum in the twenty-first century. But the field of women entrepreneurial intentions is still in a very nascent stage and lots of research work needs to be done on the entrepreneurial intentions of women. This study attempts to review the literature on entrepreneurial intentions of women and provide necessary actions to be taken. The purpose of this study is to identify the main sub-areas on which
more » ... areas on which women entrepreneurial intentions research is being conducted by the researchers. The Author uses citation analysis as a tool for identifying the fields attracting the maximum attention of researchers and content analysis to find out the gist of research in each sub-area. Cross referencing method was also used to find the papers in the field that proved most impactful and have made significant changes in the advancement of the field. Each paper was analyzed in terms of its objectives, findings, and future scope. The study presents an insight of the area from the review. It also highlights the major gaps identified from academic literature. Intencje przedsi biorcze kobiet: przegl d literatury Badania nad intencjami przedsi biorczo ci stale si rozwijaj i w ostatnich latach XXI w. nabra y tempa. Obszar bada nad intencjami przedsi biorczymi kobiet jest jednak nadal rzadko poruszany i wymaga kolejnych prac badawczych. Niniejsze badanie ma na celu dokonanie przegl du literatury dotycz cego intencji przedsi biorczych kobiet i przygotowanie rekomendacji do dalszych kierunków bada dzia a , które warto by oby podj . Celem tego badania jest zidentyfikowanie g ównych obszarów, w których naukowcy prowadz badania dotycz ce intencji przedsi biorczych kobiet. Autor wykorzystuje analiz cytowa jako narzdzie do identyfikacji obszarów, które skupiaj najwi ksz uwag naukowców oraz analiz tre ci, aby znale sedno bada w ka dym z analizowanych obszarów. Wykorzystano równie metod porównawcz do znalezienia prac, które okaza y si najbardziej wp ywowe i przyczy-S owa kluczowe: intencje przedsi biorcze, proces podejmowania decyzji przedsi biorczych, analiza cytowa , analiza tre ci. Nades any: 10.09.18 | Zaakceptowany do druku: 14.12.18 JEL: L26, J16
doi:10.7172/1733-9758.2018.28.10 fatcat:b3xz2ikfb5egbodik7elusz45a