The importance of introducing unique criteria for patient referral to hospital treatment
Značaj uvođenja jedinstvenih kriterijuma za odlučivanje o upućivanju pacijenta u urgentni prijem - bolničko lečenje

Milorad Tadić, Marijana Stanimirović
2017 ABC: časopis urgentne medicine  
Autor : Milorad Ţ Tadić (1) Marijana M Stanimirović (2) (1) Opšta bolnica Loznica, sluţba prijema i zbrinjavanja urgentnih stanja (2) Dom zdravlja "Dr Milenko Marin" Loznica, sluţba hitne medicinske pomoći Rad izlagan na X kongresu UM Šabac 2017 kao usmeno izlaganje Značaj uvođenja jedinstvenih kriterijuma za odlučivanje o upućivanju pacijenta u urgentni prijem / bolničko lečenje Sažetak: Uvod: Prehospitalna procena stanja pacijenta razlikuje se od procene u bolničkim uslovima. Na odluku o
more » ... vanju/transportu pacijenta na bolničko lečenje u nedostatku jasno definisanih i prihvaćenih kriterijuma pored medicinskih utiču i brojni drugi faktori. Cilj rada: Pokazati neophodnost uvođenja konkretnih kriterijuma za obavljanje pregleda u ambulanti sluţbe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Loznica (SHMP DZ Loznica) i za odlučivanje o upućivanju/ transportu pacijenata u sluţbu prijema i zbrinjavanja urgentnih stanja Opšte bolnice Loznica (UP OB Loznica). Analizirati opterećenost sluţbe. Materijal i metode: Retrospektivno opservaciono istraţivanje sprovedeno uvidom u ambulantni protokol i protokol kućnih poseta SHMP DZ Loznica, kao i u protokol prijema UP OB Loznica za period 01.10.2016. -01.03.2017 godine. Rezultati: U navedenom periodu u SHMP DZ Loznica je obavljen 14141 pregled (12882 u ambulanti i 1259 na terenu). U UP OB Loznica upućen je 2101 pacijent (14,86%). U istom vremenskom periodu u UP obavljen je 4071 pregled. Udeo pacijenata upućenih iz SHMP u ukupnom broju pregledanih pacijenata u UP iznosi 51,61%. Od ukupnog broja pregledanih pacijenata u UP hospitalizovano je 826 pacijenata (20,29%), 81 pacijent (1,99%) je poslat u tercijarnu zdravstvenu ustanovu. Od ukupnog broja hospitalizovanih pacijenata u OB Loznica 454 je upućeno iz SHMP DZ Loznica odnosno 54,96% Zaključak: Opterećenost sluţbi koje se bave urgentnim stanjima je sve veća. Da bi rad sluţbi bio efikasniji, neophodno je definisati jasne kriterijume za prijem poziva za intervenciju na terenu, obavljanje pregleda u ambulanti i upućivanje na bolničko lečenje. Ključne reči: opterećenost sluţbi, kriterijumi za upućivanje u bolnicu, skor znakova ranog upozorenja
doi:10.5937/abc1703059t fatcat:65vic2iyu5ay5jpcscihsmebfy