MODERNLEŞME SÜRECİNDE KADIN: OSMANLI DÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Atıl Cem Çiçek, Selçuk Aydın, Bülent Yağci
2015 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
Ö Z| Kadın üzerinden gerçekleşen tartışmalar hayatın her döneminde güncelliğini koruyan bir karakterdedir. Bu bağlamda toplumsal yapılarda meydan gelen değişiklikler de doğrudan ve dolaylı bir şekilde kadının toplum içerisindeki konumunu etkilemektedir. Orta Çağ'ın sonlarına doğru Batıda ortaya çıkan değişim ve dönüşüm süreci kadının toplum içerisindeki rolünün değişmesinin mihenk taşını oluşturmaktadır. Batıda yaşanan bu çok yönlü değişim ve dönüşüm süreci, doğal olarak onunla aynı zaman
more » ... ni paylaşan diğer toplumları da etkileyen bir özelliğe sahiptir. Bu çalışmanın amacı modernleşme süreciyle birlikte batıda gerçekleşen dönüşümün kadın üzerinden tarihsel sürecini gözden geçirerek, Osmanlı Devleti dönemindeki, özellikle fikirsel tartışmaları çözümlemektir. A BSTRACT | Discussions come true over women is in a character which keeps up to date at every period of life. In this context, changes that occuring in the social structures also affect the position of women in society directly and indirectly. Change and transformation process which occur in the West towards the end of the Middle Age, generate the touchstone of the change of the role of women in society. Well-rounded change and transformation process that experienced in West, naturally has a property that also affect other societies which share the same time period therewith. Purpose of this study is analyse the intellectual discussions which occured over women at the last period of Ottoman by review the historical process of transformation over women which occured at West with process of modernization.
doi:10.18025/kauiibf.99074 fatcat:q6galhvs7vhjflqngx55m5uxia