EFFECTIVE FORMATION AND USE OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF MOUNTAIN-OBOGOTITELNYH COMPLEXES OF UKRAINE

V Bukhanets
2014 unpublished
170 strategy of development o tourism on the whole and at the level of separate enterprises. The main orientation should be focused on continuous improvement and adaptation of modern methods and models of management and quality control services so as to better provide cost-effective competitiveness in relation to other entities and useful for customers in terms of service. Keywords: Industry of tourism, tourism product, tourist favors, transfer, technology of tourism, excursion, service
more » ... on, service providing, index of satisfaction of consumers, tourist industry. Стаття надійшла до редації 29.09.2014 УДК 338.27.524 Володимир Володимирович Буханець* ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ УКРАЇНИ Анотація. Представлено авторське бачення фінансового потенціалу під-приємства, як здатність до ефективного формування та використання ресур-сів в процесах інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. На осно-ві використання сучасних інструментів бізнес-аналізу, запропоновано оціню-вати ефективність формування та використання фінансового потенціалу на основі концепції економічної доданої вартості. В основу оцінки ефективності формування фінансового потенціалу закладено критерії та показники, що характеризують рівень раціональності структури капіталу, в основу ефектив-ності використання-критерії та показники прибутковості та продуктивно-сті активів та його структурних елементів. Представлено результати реаліза-ції пропонованого підходу на прикладі національних гірничо-збагачувальних підприємств, що дозволило виявити проблеми забезпечення ефективності формування та використання їх фінансового потенціалу. Ключові слова: фінансовий потенціал, економічна додана вартість, бага-тофакторний аналіз, фінансова та економічна рентабельність. Вступ. На сучасному етапі розвитку модернізація вітчизняної економіки набу-ла статусу національної ідеї. Сприятливий вплив процесів глобальної економічної відкритості паралельно висуває проблеми, що пов'язані з підривом конкурентосп-роможності національних промислових підприємств, тому питання їх модернізації стають основою економічної безпеки країни. За таких обставин актуалізується проблема забезпечення ефективності формування та використання усіх різновидів потенціалу підприємств, основою розвитку яких є фінансовий потенціал. Пробле-матика фінансового потенціалу підприємства досить широко розглядається в нау-ковій літературі, а найзмістовніші результати отримано такими науковцями, як М. Баканов, І. Балабанов, В. Белолипецький, І. Бланк, В. Бочаров, А. Грязнова, В. Ко-что позволило выявить проблемы обеспечения эффективности формирова-ния и использования их финансового потенциала. Ключевые слова: финансовый потенциал, экономическая добавленная стоимость, многофакторный анализ, финансовая и экономическая рентабе-льность.
fatcat:3ty7fkiqsveqxayuet54p3k62a