Η Mέθοδος «Ρυθµική Dalcroze»: Μία Eναλλακτική Πρόταση Ανάµεσα στη Μουσικοπαιδαγωγική και τη Μουσικοθεραπεία

Lucia Kessler-Κακουλίδη
2009 Approaches: Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική |   unpublished
Περίληψη Στο κείµενο αυτό επιχειρείται να παρουσιασθεί η µέθοδος Dalcroze όπως αυτή εφαρµόζεται στο πλαίσιο της παρέµβασης και υποστήριξης παιδιών και εφήβων µε ειδικές ανάγκες. Αρχικά διευκρινίζεται η σχέση της µεθόδου Dalcroze αναφορικά µε τους όρους: "Παιδαγωγική Μουσικοθεραπεία", "Μουσικοθεραπεία", και "Χρήση της Μουσικής στην Ιατρική". Στη συνέχεια αναλύονται οι αρχές που τη διέπουν, οι άξονες στους οποίους εδράζεται (νόµος της πολικότητας, της υποστηρικτικής αλληλεπίδρασης και της
more » ... σης και της ρυθµικής αντιστάθµισης) και υπογραµµίζεται ο ρόλος της µουσικής και της κίνησης που επιτρέπουν στη µέθοδο να δρα σε εκπαιδευτικό και θεραπευτικό επίπεδο. Ιδιαίτερα, αναδεικνύεται και ερµηνεύεται ο ρυθµός ως συνάντηση µεταξύ των δυνάµεων και των νόµων της µουσικής και του ανθρώπου και εξηγείται µε ποιο τρόπο βοηθά στην αντίληψη της σχέσης του «εγώ» µε «τον Κόσµο» όπως του «εγώ» µε το «εσύ». Στο τέλος επισηµαίνεται η σηµασία της µεθόδου, καθώς µέσα από τις αρχές και τους θεραπευτικούς της σκοπούς συµβάλλει ουσιαστικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε ατόµου. Μέσω της µεθόδου Dalcroze καταφέρνει τελικά το άτοµο να αντιληφθεί το Είναι του και να οδηγηθεί στην αυτοπραγµάτωση.
fatcat:qzrqg6uohbgaxd3onpohohufzq