Analysis of Determinants of Birth Interval in Four Disadvantaged Regions of Ethiopia
Etiyopya'daki Dört Dezavantajlı Bölgede Doğum Aralıklarının Belirleyici Etkenlerinin Analizi

Dereje TESFAYE, Shibru TEMESGEN, Zinabu TEKA
2015 Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics  
A AB BS S T TR RA AC CT T O Ob bj je ec ct ti iv ve e: : Studying the dynamics of spacing of births is important for several reasons including an understanding of completed family size. In this paper the length of birth interval between successive children that is called inter-birth interval in four disadvantaged regions of Ethiopia was considered. To identify and analyze socioeconomic and demographic factors that may have a significant influence on birth interval length in four disadvantaged
more » ... our disadvantaged regions of Ethiopia. M Ma at te er ri ia al l a an nd d M Me et th ho od ds s: : The data for the study was obtained from Ethiopian Demography and Health Survey data conducted in 2011. The data contains 3340 women aged from 15-49 years. The Kaplan-Meier and Cox's proportional hazards model were employed for the analysis of birth interval data using SPSS 16 and STATA 11 software. The Kaplan Meier median length was used to examine birth interval differentials by socio economic and demographic characteristics of women. R Re es su ul lt ts s: : The results indicated that almost in all birth intervals, educated women, rich women, orthodox, urban women, women belonging to Benishangul-gumuz region and women whose index child has survived have longer birth interval lengths. The Cox regression analyses revealed that region, place of residence and survival status of the index child were consistently significant while women educational level and wealth index were significant in some birth intervals. C Co on nc cl lu us si io on n: : Almost in all birth intervals, educated women, rich women, orthodox, urban women, women belonging to Benishangul-gumuz region and women whose index child has survived have longer birth interval lengths. K Ke ey y W Wo or rd ds s: : Birth intervals; disadvantaged regions; survival analysis; proportional hazards model Ö ÖZ ZE ET T A Am ma aç ç: : Doğum aralığı dinamiklerinin çalışılması, tamamlanmış aile büyüklüğünü de içeren birçok neden için önemlidir. Bu makalede birbirini izleyen çocuklar arasındaki doğum aralığının uzunluğu Etiyopya'da ki dört dezavantajlı bölgede dikkate alınan doğum aralığı olarak adlandırılmıştır. Sosyoekonomik ve demografik faktörleri belirlemede ve analiz etmede Etiyopya'daki dört dezavantajlı bölgede doğum aralığının anlamlı bir etkisi olabilir. G Ge er re eç ç v ve e Y Yö ön nt te em ml le er r: : Çalışmadaki veri seti, 2011'de yapılan Etiyopya Demografi ve Sağlık Çalışması'ndan elde edilmiştir. Veri, 15-49 yaş aralığında 3340 kadını içermektedir. Doğum aralığı verisinin analizi için SPSS 16 ve STATA 11 programları kullanılarak Kaplan-Meier ve Cox oransal hazard modeli kullanılmıştır. Kaplan-Meier medyan süresi, kadınların sosyoekonomik ve demografik karakterlerine göre doğum aralığındaki farklılıkları incelemek için kullanılmıştır. B Bu ul lg gu ul la ar r: : Sonuçlar, yaklaşık olarak tüm doğum aralıklarında eğitimli kadınlar, zengin kadınlar, ortodoks, şehirde yaşayan kadınlar, Benishangul-gumuz bölgesine mensup kadınlar ve çocukları sağ kalan kadınların doğum aralıklarından daha uzun olduğunu belirtmektedir. Cox regresyon analiz sonuçları, kadınların eğitim düzeyinin ve sağlık indekslerinin bazı doğum aralıklarında anlamlı olmasına rağmen bölgenin, indekslenen çocukların sağkalım durumunun ve ikamet yerinin tutarlı olarak anlamlı olduğunu açığa çıkarmıştır. S So on nu uç ç: : Yaklaşık olarak tüm doğum aralıkları, eğitimli kadınlar, zengin kadınlar, ortodoks, şehirde yaşayan kadınlar, Benishangul-gumuz bölgesine mensup kadınlar ve çocukları sağ kalan kadınlar daha uzun doğum aralıklarına sahiptir. A An na ah h t ta ar r K Ke e l li i m me e l le er r: : Doğum aralıkları; dezavantajlı bölgeler; yaşam analizi; oransal hazard modeli T Tu ur rk ki iy ye e K Kl li in ni ik kl le er ri i J J B Bi io os st ta at t 2 20 01 15 5; ;7 7( (2 2) ): :6 63 3--7 76 6
doi:10.5336/biostatic.2015-44961 fatcat:6g332ngbxvdjnbxfm6lxbaorrq