PECULIARITIES OF ACQUIRING THE STATUS OF A PARTICIPANT IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS

Liubov Tokmilova
2020 Knowledge, Education, Law, Management  
Adnotacja. W artykule zbadano cechy nabycia statusu uczestnika postępowania administracyjnego. Ustalono, że osoby, które będą należeć do różnych grup uczestników postępowania administracyjnego, będą faktycznie nosicielami różnych praw procesowych wymagających różnych treści gwarancji. Jednocześnie osoba, jeśli istnieje podstawa prawna jego udziału w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu przez sądy administracyjne konkretnej sprawy w postępowaniu sądowym, nabywa status prawny charakterystyczny dla
more » ... tnego uczestnika postępowania administracyjnego. Ustalono, że ta sama osoba może uzyskać zarówno ten sam, jak i inny status prawny uczestnika postępowania administracyjnego przy rozpatrywaniu różnych spraw administracyjnych. Z drugiej strony, niezależnie od tego, kto nabywa status prawny uczestnika postępowania administracyjnego, zbiór elementów, które go determinują, nie jest zmienny i zależy wyłącznie od konstrukcji prawa postępowania administracyjnego. Słowa kluczowe: uczestnik postępowania administracyjnego, status prawny, uczestnicy postępowania, przedstawiciele, inni uczestnicy postępowania, prawo postępowania administracyjnego. Abstract. The article researches the peculiarities of acquiring the status of a participant in administrative proceedings. It is established that persons belonging to different groups of participants in administrative proceedings will in fact be holders of different procedural rights that require different content of guarantees. In this case, a person in the presence of a legal basis for his participation in consideration and decision of administrative courts of a specific case in the trial acquires the legal status characteristic of a particular participant in administrative proceedings. It is determined that the same person can acquire both the same and different legal status of a participant in administrative proceedings during the consideration of different administrative cases. On the other hand, regardless of who acquires the legal status of a participant in administrative proceedings, the set of elements that determine it is not variable and depends solely on the structure of administrative procedural law. Key words: participant of administrative proceedings, legal status, participants of the case, representatives, other participants of the trial, administrative procedural law. ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА Любов Токмілова суддя Одеського окружного адміністративного суду (Одеса, Україна), аспірантка кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія» (Одеса, Україна) ORCID ID: 0000-0001-9189-9864 e-mail: Tokmilova.L@rambler.ru Анотація. У статті досліджено особливості набуття статусу учасника адміністративного судочинства. Установлено, що особи, які належатимуть до різних груп учасників адміністративного судочинства, фактично будуть носіями різних процесуальних прав, що потребують різного змісту гарантування. При цьому особа за наявності
doi:10.51647/kelm.2020.6.2.36 fatcat:cauzgm2crfhq3asaslyrhckxgi